Powołanie Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2012.28

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się na okres od dnia 2 kwietnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Zespół specjalistyczny do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych, zwany dalej "Zespołem".
§  2.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący - Jerzy Wilkin;
2)
członkowie - Ewa Dahlig-Turek,

- Stanisław Kistryn,

- Marek Lewandowski,

- Jacek Nikliński,

- Adam Olejniczak,

- Zygmunt Pejsak,

- Bartosz Powałka,

- Aleksandra Rakowska,

- Radosław Sojak.

§  3.
Do zadań Zespołu należy:
1)
nadzorowanie i prowadzenie oceny czasopism naukowych i kontrola prawidłowości procesu;
2)
wdrożenie procedury penalizacyjnej polegającej na upomnieniu wnioskodawcy, a w przypadku powtarzającej się sytuacji - odmowy umieszczenia czasopisma w wykazie czasopism punktowanych przez kolejne trzy lata;
3)
sporządzenie i przedłożenie ministrowi właściwemu do spraw nauki propozycji wykazu:
a)
polskich i zagranicznych czasopism naukowych umieszczonych w Journal Citation Reports,
b)
polskich i zagranicznych czasopism naukowych umieszczonych w European Reference Index for the Humanities,
c)
zgłoszonych do oceny polskich i zagranicznych czasopism naukowych nie objętych wykazami z punktów o których mowa w lit. a i b
wraz z przypisaną im liczbą punktów za umieszczone w nich publikacje naukowe.
§  4.
1.
Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala projekt porządku obrad i wykaz osób zaproszonych na posiedzenie oraz prowadzi posiedzenia. W przypadku nieobecności Przewodniczącego - wyznaczony przez niego członek Zespołu, zgodnie z przyjętym przez Zespół porządkiem obrad.
2.
Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z projektem porządku obrad oraz wykazem materiałów przeznaczonym do rozpatrzenia, uczestnicy powinni otrzymać nie później niż na siedem dni przed terminem posiedzenia.
3.
W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
§  5.
1.
Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w § 3, w drodze uzgodnienia stanowisk.
2.
Rozstrzygnięcia Zespołu, w szczególnych przypadkach, mogą być podejmowane w drodze głosowania większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3.
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się treść opinii i ustaleń Zespołu. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu lub członek Zespołu, który go zastępował.
4.
Członek Zespołu nie może uczestniczyć w postępowaniu dotyczącym zatrudniającej go jednostki lub jednostek, z którymi łączą go sprawy zawodowe lub w której jest zatrudniona osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia, albo w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.
§  6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, stosuje się przepisy zarządzenia Nr 7/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie Regulaminu działania Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (Dz. Urz. MNiSW Nr 1 i Nr 20).
§  7.
Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Instrumentów Polityki Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).