Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2008.6.36

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lutego 2008 r.

DECYZJA Nr 19
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu specjalistów do udziału w analizie materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności wypadków zaistniałych w dniach 18 listopada 2007 r. oraz 1 i 2 grudnia 2007 r. w Kopalni im. O.F. Zasiadki w Zagłębiu Donieckim na Ukrainie

Na podstawie artykułu 2 punkt 8 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Kijowie dnia 4 marca 2005 r. (M. P. z 2006 r. Nr 59, poz. 628), postanawia się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Zespół specjalistów, zwany dalej "Zespołem", do udziału, wraz ze specjalistami z Ukrainy, w analizie materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności wypadków zaistniałych w dniach 18 listopada 2007 r. oraz 1 i 2 grudnia 2007 r. w Kopalni im. O.F. Zasiadki w Zagłębiu Donieckim na Ukrainie, w następującym składzie:
1) Przewodniczący:

dr inż. Piotr Buchwald

Wyższy Urząd Górniczy

w Katowicach;

2) Zastępca Przewodniczącego:

mgr inż. Mirosław Koziura

Wyższy Urząd Górniczy

w Katowicach;

3) Członkowie:

- dr inż. Jerzy Berger

Zakład Odmetanowania Kopalń

"ZOK" sp. z o.o.

w Jastrzębiu Zdroju,

- mgr inż. Andrzej Chłopek

Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu

Systemów Automatyki

"Carboautomatyka" S.A.

w Tychach,

- doc. dr hab. inż. Krzysztof Cybulski

Kopalnia Doświadczalna "Barbara"

Głównego Instytutu Górnictwa

w Mikołowie,

- dr inż. Janusz Cygankiewicz

Główny Instytut Górnictwa

w Katowicach,

- doc. dr hab. inż. Józef Kabiesz

Główny Instytut Górnictwa

w Katowicach,

- dr inż. Eugeniusz Krause

Kopalnia Doświadczalna "Barbara"

Głównego Instytutu Górnictwa

w Mikołowie,

- doc. dr hab. inż. Grzegorz Mutke

Główny Instytut Górnictwa

w Katowicach,

- dr inż. Józef Parchański

Politechnika Śląska

w Gliwicach,

- mgr inż. Stanisław Parol

Centralna Stacja

Ratownictwa Górniczego S.A.

w Bytomiu,

- prof. dr hab. inż. Józef Sułkowski

Politechnika Śląska

w Gliwicach,

- prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica

w Krakowie,

- prof. dr hab. inż. Stanisław Wasilewski

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica

w Krakowie,

- mgr inż. Piotr Wojtas

Centrum Elektryfikacji

i Automatyzacji Górnictwa "Emag"

w Katowicach;

4) Sekretarz:

mgr inż. Andrzej Respondek

Wyższy Urząd Górniczy

w Katowicach.

2. Przewodniczący Zespołu, w razie potrzeby, zaprosi do udziału w jego pracach inne osoby.
§  2.
1. Zadaniem Zespołu jest realizacja ustaleń dokonanych pomiędzy Prezesem Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i Premierem-ministrem Ukrainy odnośnie udzielenia przez stronę polską konsultacji i praktycznej pomocy dotyczącej analizy przyczyn i okoliczności wypadków, o których mowa w § 1 ust. 1.
2. Zespół będzie stanowił część polską roboczej grupy ukraińsko-polskiej, która dokona analizy materiałów zebranych przez stroną ukraińską dla ustalenia przyczyn i okoliczności zaistniałych wypadków, w tym analizy przebiegu akcji ratowniczej.
§  3. Zespół wykona czynności na Ukrainie w miejscu ustalonym przez stronę ukraińską.
§  4. Koszty pracy Zespołu zostaną sfinansowane ze środków budżetowych, w związku z art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)).
§  5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.