Dziennik resortowy

Dz.Urz.MI.2008.3.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 4 lutego 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw krajowego transportu drogowego osób

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Zespół roboczy do spraw krajowego transportu drogowego osób, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Infrastruktury.
3. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Sekretarz lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury prowadzący sprawy transportu drogowego;
2) zastępcy przewodniczącego - Przewodniczący Sekcji Krajowej Przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej NSZZ "Solidarność", - Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury;
3) członkowie:
a) Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Samochodowego,
b) Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Samochodowego,
c) Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji,
d) Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji,
e) Członek Prezydium Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Samochodowego,
f) Prezes Zarządu PKS Rzeszów S.A.,
g) Przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu P.PKS NSZZ "Solidarność '80",
h) Prezes Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKS Transportu Samochodowego w RP,
i) Przewodniczący Związku Zawodowego Kierowców w Polsce.
4. Pracami Zespołu Kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego.
§  2.
1. Zespół podejmuje działania w celu wypracowywania wspólnego stanowiska oraz rozwiązywania problemów występujących w krajowym transporcie drogowym osób.
2. Zadaniem Zespołu jest w szczególności:
1) identyfikacja problemów utrudniających wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
2) inicjowanie działań mających na celu poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorstw PKS,
3) inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia nieuczciwej konkurencji w krajowym transporcie drogowym osób,
4) współpraca z organizacjami społecznymi transportu drogowego.
§  3.
1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek poszczególnych członków Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach inne osoby, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań Zespołu.
§  4. Obsługę organizacyjno-kancelaryjną Zespołu zapewnia Departament Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury.
§  5. Traci moc zarządzenie nr 7 Ministra Transportu z dnia 29 maja 2006 r. sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw krajowych przewozów drogowych osób (Dz. Urz. MT Nr 2, poz. 5).
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.