Powołanie zespołu roboczego ds. stworzenia treści zarządzenia w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2018.7.111

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania zespołu roboczego ds. stworzenia treści zarządzenia w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych

OE.7161.17.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153) oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe - zarządzam, co następuje:

§  1. 
Powołuję zespół roboczy, zwany dalej zespołem, w składzie:
1)
Anna Pikus - DGLP - przewodnicząca zespołu,
2)
Jacek Zadura - DGLP - koordynator prac zespołu;
-
członkowie:
1)
Paulina Król - Nadleśnictwo Hajnówka,
2)
Magdalena Marchwiak- Nadleśnictwo Wałcz,
3)
Ilona Mrowińska - Nadleśnictwo Lubsko,
4)
Ewa Wydrzyńska-Scelina - Nadleśnictwo Baligród,
5)
Dagny Nowak-Staszewska - Nadleśnictwo Karnieszewice,
6)
Barbara Rymaszewska - Nadleśnictwo Świeradów,
7)
Witold Ciechanowicz - Nadleśnictwo Gdańsk,
8)
Piotr Gruszka - Nadleśnictwo Chojnów,
9)
Tomasz Kałamarz - Regionalna Lasów Państwowych w Krośnie,
10)
Łukasz Ławrysz - Nadleśnictwo Białowieża,
11)
Wiktor Naturski - Nadleśnictwo Ustroń,
12)
Maciej Pawłowski - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie,
13)
Michał Wojcieszkiewicz - Nadleśnictwo Żołędowo,
14)
Rafał Śniegocki - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu,
15)
Małgorzata Zbyryt- Nadleśnictwo Waliły.
§  2. 
Zadaniem zespołu jest:
1.
Opracowanie treści zarządzenia w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych ze szczególnym uwzględnieniem:
a)
określenia celów, zadań i treści edukacji leśnej jednolitych dla całych Lasów Państwowych;
b)
zapisów regulujących status edukatora leśnego i zakresu jego obowiązków;
c)
modyfikacji "Wytycznych do tworzenia programu edukacji leśnej społeczeństwa w nadleśnictwie";
d)
zasad prowadzenia sprawozdawczości z zakresu edukacji leśnej;
e)
zbieżności zapisów zarządzenia z komunikatami określonymi Zarządzeniem nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 października 2015 r. w sprawie polityki komunikacyjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
§  3. 
Zadaniem przewodniczącego jest:
1)
kierowanie pracą zespołu,
2)
informowanie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o postępie prac zespołu.
§  4. 
Przewodniczący zespołu ma uprawnienia do wnioskowania do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o zwrot kosztów pobytu oraz przejazdu na posiedzenia zespołu członkom zespołu i zapraszanym ekspertom spoza Lasów Państwowych.
§  5. 
Zadaniem koordynatora jest koordynowanie prac zespołu, w tym:
-
wyznaczanie zadań członkom zespołu,
-
wyznaczanie terminów i miejsc spotkań zespołu.
§  6. 
Koordynator zespołu ma uprawnienia do:
1)
zbierania informacji mających związek z pracami zespołu,
2)
zapraszania do prac zespołu ekspertów spoza Lasów Państwowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych spoza zespołu.
§  7. 
1. 
Zespół realizuje swoje zadania w trybie posiedzeń roboczych z oderwaniem od zajęć służbowych.
2. 
Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych delegujący pracowników będących członkami zespołu zaliczą koszty ich przejazdów w ciężar działalności swoich jednostek, natomiast całość kosztów pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) członków zespołu oraz koszty przejazdu i pobytu zapraszanych ekspertów spoza Lasów Państwowych pokryje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
§  8. 
Zespół zakończy prace do dnia 31 grudnia 2018 r.
§  9. 
Przewodniczący zespołu przedstawi Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych projekt zarządzenia w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych najpóźniej do dnia 31 stycznia 2019 r.
§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.