Powołanie Zespołu roboczego do spraw przemysłowych regulacji energetycznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiT.2019.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw przemysłowych regulacji energetycznych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół roboczy do spraw przemysłowych regulacji energetycznych, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw gospodarki.
§  2. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
identyfikacja barier systemowych związanych z efektywnością i skutecznością funkcjonowania regulacji w obszarze energetyczno-klimatycznym;
2)
wskazanie propozycji zagadnień, które wymagają podjęcia działań przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii;
3)
analiza i rekomendowanie kierunków zmian w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz dokumentach programowych mających na celu w szczególności obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym: w zakresie rekompensat z tytułu funkcjonowania unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU Emission Trading System - EU ETS), wykorzystywania energii elektrycznej i ciepła z wysokosprawnej kogeneracji;
4)
współpraca przy wypracowywaniu stanowisk Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w negocjacjach z Komisją Europejską, w tym związanych z notyfikacją systemu ulg w opłacie mocowej i kogeneracyjnej.
§  3. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - Jan Filip Staniłko - Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii;
2)
członkowie Zespołu:
a)
Henryk Kaliś - ekspert Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu,
b)
Ryszard Biernacki - ekspert Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu,
c)
Renata Auchimik - ekspert FORUM CO2,
d)
Krzysztof Kidawa - ekspert FORUM CO2,
e)
Mirosław Motyka - ekspert Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej,
f)
Szymon Czechowski - ekspert Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej,
g)
Monika Bień-Tomaszewska - ekspert Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej,
h)
Tomasz Chmal - ekspert Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
i)
Paweł Musiałek - ekspert Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
j)
Andrzej Janiszewski - ekspert Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii;
3)
sekretarz Zespołu - pracownik Departamentu Innowacji wskazany przez przewodniczącego Zespołu.
§  4. 
Przewodniczący koordynuje prace członków Zespołu, w szczególności:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu;
2)
przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3)
proponuje zakres tematyczny posiedzeń;
4)
informuje Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o wynikach prac prowadzonych przez Zespół;
5)
zaprasza do udziału w pracach Zespołu osoby niebędące jego członkami, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.
§  5. 
1. 
Zespół realizuje swoje zadania na posiedzeniach.
2. 
O terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia członków Zespołu zawiadamia Sekretarz.
3. 
Dopuszcza się prowadzenie prac przez Zespół przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. 
Zespół przedstawia wyniki swoich prac w formie pisemnej w postaci analiz, rekomendacji, propozycji założeń rozwiązań legislacyjnych.
5. 
Kwestie sporne rozstrzyga przewodniczący Zespołu.
§  6. 
Z posiedzenia Zespołu sekretarz Zespołu sporządza notatkę, którą podpisuje przewodniczący Zespołu.
§  7. 
1. 
Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
2. 
Koszty obsługi, o której mowa w ust. 1, pokrywa się z budżetu państwa z części 20, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.
§  8. 
Za udział w pracach Zespołu członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).