Powołanie Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków połączenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2014.32

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków połączenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Zespół roboczy, zwany dalej "Zespołem", do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby oraz warunków połączenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, zwanych dalej łącznie "Instytutami".
§  2.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący Zespołu - Mateusz Balcerowicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska;
2)
członkowie:
a)
Mieczysław Ostojski - Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej -Państwowego Instytutu Badawczego,
b)
Jan Skowronek - Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,
c)
Jacek Mizak - Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska,
d)
Andrzej Kulon - naczelnik wydziału w Departamencie Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska,
e)
Aneta Uśniacka - naczelnik wydziału w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska,
f)
Karolina Majewska-Otawska - starszy specjalista w Departamencie Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska.
§  3.
1.
Zadaniem Zespołu jest dokonanie oceny potrzeby i warunków połączenia Instytutów, uwzględniającej jakość i zakres prowadzonych badań naukowych i wdrożeń, potencjał naukowy Instytutów oraz stan ekonomiczno-finansowy Instytutów.
2.
Zespół opracuje i przedstawi Ministrowi Środowiska opinię, zawierającą w szczególności:
1)
ocenę zasadności i celowości połączenia Instytutów;
2)
ocenę możliwości dalszego wykonywania przez połączone Instytuty zadań, o których mowa w art. 2 oraz art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
3)
propozycję warunków przeprowadzenia połączenia Instytutów.
§  4.
1.
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu członek Zespołu.
2.
Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1)
zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2)
ustalenie trybu i harmonogramu prac Zespołu oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentów dla Zespołu;
3)
informowanie Ministra Środowiska o bieżącej działalności Zespołu.
§  5.
1.
Zespół obraduje na posiedzeniach, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.
Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
3.
Zespół może rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, w tym przy użyciu poczty elektronicznej.
4.
Wyniki rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 3, Przewodniczący Zespołu przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu.
§  6.
1.
Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2.
Członkowi Zespołu, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. b, przysługuje zwrot kosztów przejazdów na trasie Katowice - Warszawa w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).
3.
Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 22 - gospodarka wodna, której dysponentem jest Minister Środowiska.
§  7.
Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedłożenia opinii, o której mowa w § 3 ust. 2.
§  8.
Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna oraz środowisko na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 oraz Nr 284, poz. 1671).