Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2013.22

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby oraz warunków podziału Narodowego Instytutu Leków polegającego na wydzieleniu komórek organizacyjnych, w celu włączenia do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych(Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1. Tworzy się Zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby oraz warunków podziału Narodowego Instytutu Leków polegającego na wydzieleniu komórek organizacyjnych, w celu włączenia do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, zwany dalej "Zespołem".
§  2.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2) Członkowie:
a) Dr hab. n med. Anna Skoczyńska - Kierownik Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków,
b) Prof. dr hab. Marek Gniadkowski - Kierownik Zakładu Mikrobiologii Molekularnej, Narodowego Instytutu Leków,
c) Dr Janusz Fiett - Zakład Mikrobiologii Molekularnej Narodowego Instytutu Leków,
d) Renata Cellmer - Główna Księgowa Narodowego Instytutu Leków,
e) Prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki - Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -Państwowego Zakładu Higieny,
f) Dr Bogdan Wojtyniak - Zastępca Dyrektora ds. Szkolenia Podyplomowego i Współpracy w zakresie Zdrowia Publicznego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny,
g) Dr hab. Rafał Gierczyński - Zastępca Dyrektora ds. Epidemiologii i Mikrobiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny,
h) Rafał Patoła - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny,
i) Anna Krysińska - Kierownik Działu Ekonomicznego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny,
j) Przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,
k) Przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
l) Przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit a-i, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.
3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu.
§  3. Zadaniem Zespołu jest wydanie opinii zawierającej ocenę potrzeby oraz warunków podziału Narodowego Instytutu Leków polegającego na wydzieleniu z tej jednostki, w celu włączenia do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny:
1) Zakładu Mikrobiologii Molekularnej;
2) Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej.
§  4.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego Członek Zespołu.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu lub zastępujący Przewodniczącego Członek Zespołu, z inicjatywy własnej lub na wniosek Członka Zespołu.
§  5.
1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
3. Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym.
§  6.
1. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Zamiejscowym Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
3. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.
§  7.
1. Zespół obowiązany jest przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinię, o której mowa w § 3, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Z dniem przedłożenia opinii, o której mowa w ust. 1, Zespół ulega rozwiązaniu.
§  8. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).