Powołanie Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby i warunków reorganizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2011.8.67

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby i warunków reorganizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby i warunków reorganizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, zwany dalej "Zespołem".
§  2.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący - Pan Andrzej Włodarczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2)
Członkowie:
a)
Prof. dr hab. Marian Reinfuss, Kierownik Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Konsultant krajowy w dziadzinie radioterapii onkologicznej,
b)
Prof. Marek Nowacki, Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Instytutu Onkologii,
c)
Prof. Leszek Królicki, Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny nuklearnej Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
d)
Prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż, Konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc, Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, członek rady naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii,
e)
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów, Konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher,
f)
Prof. dr hab. Krzysztof Warzocha, Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii,
g)
Witold Kmiotek, Zastępca Dyrektora ds. techniczno-administracyjnych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii,
h)
Prof. dr hab. Andrzej Hellmann, Prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów,
i)
Prof. dr hab. Jacek Jassem, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,
j)
Prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski, Kierownik Zakładu Brachyterapii, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach,
k)
przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
l)
przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,
m)
przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia,
n)
przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
o)
przedstawiciel Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia,
p)
przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.
2.
Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-k wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.
3.
W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego.
§  3.
Zadaniem Zespołu jest wydanie opinii zawierającej ocenę potrzeby oraz warunków reorganizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, która polegać ma na zmianie przedmiotu i zakresu działania tego Instytutu.
§  4.
1.
Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2.
Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3.
Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym.
§  5.
1.
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego Członek Zespołu.
2.
Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący lub zastępujący go Członek Zespołu, z inicjatywy własnej lub na wniosek Członka Zespołu.
§  6.
1.
Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2.
Zamiejscowym Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z późn. zm.2)).
3.
Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.
§  7.
1.
Zespół obowiązany jest przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinię, o której mowa w § 3, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2.
Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedstawienia opinii, o której mowa w ust. 1.
§  8.
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661.