Powołanie Zespołu Roboczego do opracowania zmiany Zarządzenia nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 29 marca 1999 r.... - OpenLEX

Powołanie Zespołu Roboczego do opracowania zmiany Zarządzenia nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 29 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta oraz nadania regulaminu przyznawania tej nagrody.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2002.4.22

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 27 marca 2002 r.
w sprawie powołania Zespołu Roboczego do opracowania zmiany Zarządzenia nr 27 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 29 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta oraz nadania regulaminu przyznawania tej nagrody.

GD-013/C/12/2002

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. nr 101, poz. 444 z późn. zm.) oraz § 6 i § 8, ust. 1, pkt 5 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrany Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

§  1.
1.
Powołuję Zespół Roboczy (zwany dalej "Zespołem") w następującym składzie:

- Jerzy Kapral - naczelnik Wydziału Organizacji i Rozwoju DGLP - przewodniczący;

- Leszek Wieliczko - z-ca dyrektora Centrum Informacyjnego LP, redaktor naczelny prasy leśnej;

- Waldemar Tomkiewicz - rzecznik prasowy DGLP;

- Andrzej Rosiński - nadleśniczy Nadleśnictwa Łąck;

- Marek Dąbrowski - główny specjalista w Centrum Informacyjnym LP.

2.
Prace Zespołu koordynuje kierujący nim przewodniczący.
3.
Do pracy Zespołu na okres jego pracy lub doraźnie zaproszone mogą być w charakterze konsultantów inne osoby. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący Zespołu.
§  2.
Celem pracy Zespołu jest:

1. Opracowanie nowego regulaminu przyznawania Dorocznej Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta przy uwzględnieniu doświadczeń w tym zakresie z lat 2000 i 2001.

2. Przygotowanie decyzji dyrektora generalnego Lasów Państwowych w sprawie:

- powołania Kapituły i ustalenia jej składu i trybu działania,

- sposobu ustalenia i przyznawania oraz wysokości kwoty nagród w poszczególnych kategoriach konkursu,

- priorytetów na 2002 r. przy kwalifikowaniu dokonań na rzecz Lasów Państwowych z punktu widzenia celowości objęcia nagrodą,

- składu komisji do obsługi i ustalenia wyników konkursu, pomocnej w wyłonieniu laureatów.

3. Dostosowanie treści Zarządzenia nr 27 do nowego regulaminu.

§  3.
Zakończenie prac Zespołu i przedstawienie dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych wyników ustalam na 30 marca 2002 r.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania