Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.1999.2.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1999 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 10 maja 1999 r.
w sprawie powołania Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

Na podstawie § 3 i § 4 ust. 2 Załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej (Dz. U. Nr 113, poz. 122) zarządza się, co następuje:
§  1. W Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej zwanym dalej "Ministerstwem" powołuje się Zespół Reagowania Kryzysowego zwany dalej "Zespołem".
§  2.
1. Celem Zespołu jest zapewnienie sprawnego i skutecznego zarządzania - w zakresie zabezpieczenia medycznego ludności - w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych związanych, między innymi, z katastrofami cywilizacyjnymi i naturalnymi.
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą niżej wymienieni dyrektorzy departamentów - biur Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej - lub osoba przez nich upoważniona:
1) przewodniczący - Podsekretarz Stanu - Główny Inspektor Sanitarny
2) wiceprzewodniczący - Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych,
3) członkowie:

– Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego,

– Dyrektor Departamentu Świadczeń Zdrowotnych,

– Dyrektor Departamentu Farmacji,

– Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów,

– Dyrektor Departamentu Techniki Medycznej i Inwestycji,

– Dyrektor Departamentu Prawnego,

– Dyrektor Biura Organizacji i Zarządzania.

2. W pracach Zespołu - w zależności od potrzeb - mogą uczestniczyć również inne osoby powoływane na wniosek Przewodniczącego Zespołu.
§  4. Do zadań Zespołu należy podejmowanie wszelkich możliwych działań w celu zminimalizowania skutków zaistniałej sytuacji kryzysowej, a w szczególności:

- opracowywanie i przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań zaistniałej sytuacji kryzysowej w zakresie zabezpieczenia medycznego ludności,

- współdziałanie z Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności MSWiA oraz terenowymi organami zarządzania kryzysowego,

- analiza i ocena sytuacji na podstawie informacji przekazywanych przez Sekretariat Zespołu Reagowania Kryzysowego,

- opracowywanie wewnętrznych procedur działania służby zdrowia w celu dostosowania ich do określonej sytuacji kryzysowej,

- koordynowanie medycznej działalności ratowniczej na szczeblu centralnym,

- podejmowanie medycznych działań ratowniczych na szczeblu Ministerstwa,

- uruchamianie stosownie do potrzeb natychmiastowej działalności komórek organizacyjnych Ministerstwa.

§  5. Zespół działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§  6. Z prowadzonej działalności Przewodniczący Zespołu sporządza roczne sprawozdanie, które przedstawia Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej.
§  7. Zespół podlega bezpośrednio Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej.
§  8.
1. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu powiadamiania Sekretariat Zespołu tworzy i utrzymuje aktualną bazę danych w zakresie adresów, numerów telefonów, a także zastępstwa członków Zespołu w razie ich nieobecności trwającej dłużej niż 7 dni.
2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa są odpowiedzialni za niezwłoczne przekazywanie do Sekretariatu Zespołu informacji o dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1.
§  9. Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu zapewnia Sekretariat Zespołu Reagowania Kryzysowego przy współpracy z Biurem Administracyjno-Gospodarczym.
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.