Dz.Urz.MS.2019.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu przygotowawczego do zbadania przyczyny, celu, potrzeby i warunków połączenia przywięziennych przedsiębiorstw państwowych

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2152) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół przygotowawczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu zbadanie przyczyny, celu, potrzeby i warunków połączenia przywięziennych przedsiębiorstw państwowych, zwany dalej "Zespołem".
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - prok. Dariusz Kaniak, Ministerstwo Sprawiedliwości;
2) Członkowie:
a) Wojciech Ulitko, Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości
b) ppłk Dariusz Jagiełło - Zastępca Dyrektora Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej,
c) Cezary Strój - radca prawny w Biurze Prawnym Centralnego Zarządu Służby Więziennej.
§  3.  W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu.
§  4. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego Członek Zespołu.
2.  Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu lub zastępujący Przewodniczącego Członek Zespołu, z inicjatywy własnej lub na wniosek Członka Zespołu.
§  5. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Centralnego Zarządu Służby Więziennej.
2.  Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
3.  Zespół może rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, w tym przy użyciu poczty elektronicznej (tryb obiegowy).
4.  Wynik rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 3, Przewodniczący Zespołu przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu.
§  6. 
1.  Zespół obowiązany jest przedłożyć Ministrowi Sprawiedliwości opinię, o której mowa w § 1, nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.
2.  Z dniem akceptacji opinii przez Ministra Sprawiedliwości, Zespół ulega rozwiązaniu.
§  7. 
1.  Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 i 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2.  Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
3.  Obsługę prac Zespołu zapewnia Biuro Ministra w Ministerstwie Sprawiedliwości.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.