Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.123

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu Projektowego do spraw realizacji umowy na budowę i wdrożenie systemu informatycznego rachunkowości i zarządzania kadrami w sądach powszechnych i Ministerstwie Sprawiedliwości

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Zespół Projektowy do spraw realizacji umowy na budowę i wdrożenie systemu informatycznego rachunkowości i zarządzania kadrami w sądach powszechnych i Ministerstwie Sprawiedliwości, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół składa się z następujących podmiotów:
1) Komitetu Sterującego;
2) Kierownika Projektu;
3) Zespołu Opiniującego do Spraw Zarządzania Finansami;
4) Zespołu Opiniującego do Spraw Zarządzania Kadrami;
5) Głównego Analityka Projektu;
6) Głównego Architekta Systemu SAP Business Warehouse/Business Objects, zwanego dalej "Głównym Architektem SAP BW/BO";
7) Głównego Architekta Systemu SAP Enterprise Resource Planning, zwanego dalej "Głównym Architektem SAP ERP";
8) Koordynatora Szkoleń;
9) Koordynatorzy Zarządzania Zmianą;
10) Zespołu Zarządzania Zmianą;
11) Zespołu administratorów systemu, zwanego dalej "Zespołem BASIS";
12) Zespołu Migracji Danych;
13) Zespołu Testów;
14) Zespołów Wdrożeniowych (Zespołów Wsparcia Użytkowników);
15) Biura Projektu.
§  2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) Umowie - należy przez to rozumieć umowę nr 10 z dnia 1 sierpnia 2011 r. na budowę i wdrożenie systemu informatycznego rachunkowości i zarządzania kadrami w sądach powszechnych i Ministerstwie Sprawiedliwości;
2) ZSRK - należy przez to rozumieć system informatyczny rachunkowości i zarządzania kadrami w sądach powszechnych i Ministerstwie Sprawiedliwości;
3) Projekcie - należy przez to rozumieć realizację zadań wynikających z Umowy na budowę i wdrożenie ZSRK.
§  3.
1. Zadaniem Zespołu jest realizacja zadań, które wynikają z Umowy realizowanej w ramach zadania: "Opracowanie jednolitych zasad rachunkowości dla sądów; wdrożenie systemu informatycznego rachunkowości i systemu zarządzania kadrami w sądach", projekt "Zwiększenie efektywności realizacji zadań przez jednostki wymiaru sprawiedliwości" w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" działanie 5.3. "Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej"; zadania realizowane będą z wykorzystaniem wybranych elementów metodyk ASAP oraz ITIL v. 3.
2. Skład osobowy, zadania oraz zasady działania Zespołu określa załącznik do zarządzenia.
3. W przypadku konieczności realizacji zadań związanych z Projektem, które nie zostały wskazane w załączniku, o którym mowa w ust. 2, Kierownik Projektu może powierzyć ich realizację podmiotom, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 5-15.
§  4. Dyrektorzy Departamentów i Biur w Ministerstwie Sprawiedliwości, prezesi sądów powszechnych, dyrektorzy sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, a w razie nieobsadzenia stanowisk dyrektorów sądów rejonowych dyrektorzy przełożonych sądów okręgowych, których pracownicy wchodzą w skład Zespołu, zobowiązani są do umożliwienia tym osobom wykonywania zadań określonych w zarządzeniu.
§  5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w Ministerstwie Sprawiedliwości lub w sądach powszechnych.
§  6. Za obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń Zespołu odpowiada:
1) Biuro Projektu - w przypadku posiedzeń odbywających się w Ministerstwie Sprawiedliwości;
2) dyrektor sądu apelacyjnego, okręgowego i rejonowego, a w razie nieobsadzenia stanowiska dyrektora sądu rejonowego dyrektor przełożonego sądu okręgowego - w przypadku posiedzeń odbywających się w danym sądzie powszechnym.
§  7. Obsługę administracyjną posiedzeń podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2, zapewnia:
1) pkt 1-9 - Biuro Projektu;
2) pkt 10-14 - wskazany przez Kierownika danego Zespołu członek tego Zespołu.
§  8. Wydatki związane z organizacją posiedzeń Zespołu, które odbywają się w:
1) Ministerstwie Sprawiedliwości - są ponoszone z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości;
2) sądach powszechnych - są ponoszone z budżetów tych sądów.
§  9.
1. Wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży odbywanych w związku z pracami prowadzonymi w ramach Projektu ustala się na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)) regulujących wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, pokrywa:
1) Ministerstwo Sprawiedliwości - dla członków Zespołu - pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości;
2) właściwy sąd - dla członków Zespołu - pracowników danego sądu.
§  10. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji umowy na budowę i wdrożenie systemu informatycznego rachunkowości i zarządzania kadrami w sądach powszechnych i Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz. U. Min. Sprawiedl. Nr 11, poz. 170 oraz z 2012 r. poz. 30).
§  11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19. poz. 239, Nr 43, poz. 489. Nr 107, poz. 1127 i Nr 120. poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301. Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71. Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221. poz. 1615, z 2007 r. Nr 64. poz. 426. Nr 89, poz. 589. Nr 176. poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 201 I r. Nr 36, poz. 181. Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110 oraz z 2013 r. poz. 2.

ZAŁĄCZNIK

SKŁAD OSOBOWY, ZADANIA ORAZ ZASADY DZIAŁANIA ZESPOŁU

§  1.
1. W skład KOMITETU STERUJĄCEGO wchodzą:
1) Przewodniczący Komitetu - Jacek Gołaczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości;
2) Zastępca Przewodniczącego Komitetu - Krzysztof Kamiński, Koordynujący pracą Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości;
3) Zastępca Przewodniczącego Komitetu - przedstawiciel Wykonawcy Projektu;
4) członkowie Komitetu:
a) Jan Paziewski, Dyrektor Departamentu Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości,
b) Grażyna Urbaniak, Zastępca Dyrektor Departamentu Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości, Główny Księgowy Resortu,
c) Waldemar Szmidt, Dyrektor Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości,
d) Adam Niedzielski, Dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji w Ministerstwie Sprawiedliwości,
e) Roman Purgał, Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
f) dwóch przedstawicieli Wykonawcy Projektu;
5) Sekretarz Komitetu - Renata Klepacka, główny specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości.
2. Do zadań Komitetu Sterującego należy:
1) nadzorowanie i kontrola realizacji Projektu;
2) nadzorowanie procesu zarządzania zmianami wynikającymi z realizowanego Projektu;
3) kontrolowanie realizacji poszczególnych faz i etapów Projektu;
4) zatwierdzanie wykonania poszczególnych faz i etapów Projektu;
5) zatwierdzanie odbioru produktów odebranych i przedstawionych do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu;
6) nadzór nad Kierownikiem Projektu oraz ocena podejmowanych przez niego działań;
7) zapewnienie po stronie Zamawiającego dostępności odpowiednich zasobów niezbędnych do prowadzenia prac projektowych w wymiarze niezbędnym do terminowego realizowania prac z zachowaniem ich odpowiedniej jakości;
8) wspieranie Kierownika Projektu w rozwiązywaniu kluczowych dla Projektu problemów;
9) podejmowanie decyzji o wprowadzeniu nowego produktu, który jest niezbędny do wdrożenia ZSRK, z zastrzeżeniem, że wprowadzenie nowego produktu, który powoduje skutki finansowe dla budżetu państwa wymaga uprzedniej zgody Ministra Sprawiedliwości;
10) podejmowanie decyzji w zakresie opisu i warunków odbioru w sytuacji rozbieżności między Kierownikiem Projektu, a Kierownikiem Projektu ze strony Wykonawcy.
3. W przypadku zaistnienia przeszkód w realizacji Projektu niemożliwych do usunięcia przez Komitet Sterujący, Przewodniczący Komitetu może wystąpić do Przewodniczącego Komitetu Sterującego Informatyką o zwołanie tego Komitetu w celu podjęcia decyzji usuwających przeszkody w realizacji Projektu.
4. Komitet Sterujący ma prawo zwrócić się o ocenę produktów Projektu do Zespołu Opiniującego do Spraw Zarządzania Finansami lub Zespołu Opiniującego do Spraw Zarządzania Kadrami.
5. Zasady pracy Komitetu Sterującego:
1) posiedzenia Komitetu Sterującego zwołuje Przewodniczący Komitetu co najmniej raz w miesiącu, a także każdorazowo na wniosek dwóch lub więcej członków Komitetu Sterującego lub Kierownika Projektu;
2) Kierownik Projektu, składając wniosek o zwołanie posiedzenia Komitetu Sterującego przekazuje Sekretarzowi Komitetu propozycje planu spotkania, który po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Komitetu jest dołączany do zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3;
3) o zwołaniu posiedzenia Komitetu Sterującego zawiadamia się z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem; zawiadomienie powinno zawierać plan spotkania oraz decyzje proponowane do podjęcia;
4) w posiedzeniu Komitetu Sterującego uczestniczą: Przewodniczący Komitetu Sterującego, członkowie Komitetu Sterującego oraz Kierownik Projektu po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i Kierownik Projektu po stronie Wykonawcy;
5) w przypadku braku możliwości udziału w posiedzeniu Komitetu Sterującego członkowie Komitetu wyznaczają na swoje miejsce zastępcę i informują o tym w drodze mailowej Przewodniczącego Komitetu;
6) Przewodniczący Komitetu Sterującego może zaprosić na posiedzenie Komitetu inne osoby;
7) decyzje w imieniu Komitetu Sterującego podejmuje Przewodniczący Komitetu po zasięgnięciu opinii wszystkich członków Komitetu Sterującego, z zastrzeżeniem pkt 8;
8) do ważności decyzji Komitetu Sterującego skutkujących nałożeniem nowych obowiązków na Wykonawcę wymagana jest zgoda członków Komitetu Sterującego reprezentujących Wykonawcę;
9) dopuszcza się przeprowadzenie posiedzenia Komitetu Sterującego w formie telekonferencji;
10) posiedzenia Komitetu Sterującego są protokołowane.
§  2.
1. Funkcję KIEROWNIKA PROJEKTU powierza się Tomaszowi Strąkowi.
2. Do zadań Kierownika Projektu należy:
1) nadzór i koordynacja zadań wykonywanych przez członków jednostek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 5-15 zarządzenia;
2) odbiór produktów Projektu, w ramach poszczególnych faz Projektu i przygotowywanie materiałów niezbędnych do odbioru faz i etapów przez Komitet Sterujący;
3) akceptacja decyzji podejmowanych przez Zespoły Wdrożeniowe, które dotyczą ustaleń szczegółowego zakresu i procedury wykonywania zobowiązań Ministerstwa Sprawiedliwości i Wykonawcy;
4) nadzór nad procesem realizacji testów;
5) nadzór nad procesem szkoleń Zespołów Wdrożeniowych;
6) monitorowanie i nadzór nad wykonywaniem budżetu Projektu;
7) kontrola harmonogramu wdrożenia Projektu;
8) określenie warunków realizacji nowych wymagań dotyczących wdrażanego ZSRK i ich wpływu na Projekt;
9) udzielanie Kierownikowi Projektu ze strony Wykonawcy niezbędnej pomocy przy realizacji Projektu, w tym m.in. w przygotowaniu Karty Projektu, szczegółowego zakresu i celów Projektu, w przygotowaniu szczegółowego harmonogramu prac - w danej fazie;
10) zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich ze strony Zamawiającego koniecznych do prawidłowego procesu wdrożeniowego z zachowaniem terminowości i jakości wykonywanych prac;
11) zapewnienie infrastruktury projektowej niezbędnej do realizacji celów Projektu;
12) zarządzanie zmianami w organizacji i procesach Zamawiającego wynikającymi z prowadzonego Projektu:
13) miesięczne raportowanie Komitetowi Sterującemu o postępie prac wdrożeniowych.
3. Kierownikowi Projektu nie mogą być powierzane zadania, które nie zostały wskazane w zarządzeniu.
4. Kierownik Projektu bezpośrednio nadzoruje pracę Głównego Analityka Projektu, Głównego Architekta SAP BW/BO, Głównego Architekta SAP ERP, Koordynatora Szkoleń, Koordynatorów Zarządzania Zmianą oraz Biura Projektu.
5. Kierownik Projektu przed odebraniem poszczególnych produktów Projektu ma prawo zwrócić się o ich ocenę do Zespołu Opiniującego do Spraw Zarządzania Finansami lub Zespołu Opiniującego do Spraw Zarządzania Kadrami.
6. Kierownik Projektu w zakresie zadań wskazanych w zarządzeniu może wydawać osobom wchodzącym w skład jednostek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 5-15 zarządzenia, wiążące wytyczne.
§  3.
1. W skład ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO DO SPRAW ZARZĄDZANIA FINANSAMI wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Grażyna Urbaniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności, Główny Księgowy Resortu;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Andrzej Pęcak, Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie;
3) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Roman Purgał, Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu;
4) członkowie Zespołu:
a) Małgorzata Krysik, Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej,
b) Zofia Kukła, Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,
c) Elżbieta Pępiak, Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie,
d) Krzysztof Sobierajski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie.
2. Do zadań Zespołu Opiniującego do Spraw Zarządzania Finansami należy opiniowanie na wniosek Komitetu Sterującego lub Kierownika Projektu:
1) propozycji rozwiązań dotyczących modelu docelowego funkcjonowania procesów w obszarze zarządzania finansami;
2) odbioru kluczowych produktów Projektu;
3) propozycji dotyczących planu wdrożenia docelowego modelu funkcjonowania procesów w obszarze zarządzania finansami;
4) propozycji dotyczących zmiany zakresu odpowiedzialności osób na poszczególnych stanowiskach.
3. Posiedzenia Zespołu Opiniującego do Spraw Zarządzania Finansami zwołuje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
§  4.
1. W skład ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO DO SPRAW ZARZĄDZANIA KADRAMI wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Anita Lewandowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Beata Janusz, Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie;
3) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Tomasz Rostkowski, Adiunkt w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej;
4) członkowie Zespołu:
a) Małgorzata Kluziak, Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie,
b) Krzysztof Józefowicz, Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
2. Do zadań Zespołu Opiniującego do Spraw Zarządzania Kadrami należy opiniowanie na wniosek Komitetu Sterującego lub Kierownika Projektu:
1) propozycji rozwiązań dotyczących modelu docelowego funkcjonowania procesów w obszarze zarządzania kadrami;
2) odbioru kluczowych produktów Projektu;
3) propozycji dotyczących planu wdrożenia docelowego modelu funkcjonowania procesów w obszarze zarządzania kadrami;
4) propozycji dotyczących zmiany zakresu odpowiedzialności osób na poszczególnych stanowiskach.
3. Posiedzenia Zespołu Opiniującego do Spraw Zarządzania Kadrami zwołuje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
§  5.
1. Funkcję GŁÓWNEGO ANALITYKA PROJEKTU powierza się Arturowi Monecie, Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Świdnicy.
2. Do zadań Głównego Analityka Projektu należy:
1) nadzór na pracami Zespołów Wdrożeniowych oraz Zespołu Testów;
2) opiniowanie rozwiązań wypracowanych przez Zespoły Wdrożeniowe;
3) opiniowanie odbioru poszczególnych produktów Projektu;
4) analiza integralności i spójności poszczególnych procesów;
5) opiniowanie na wniosek Kierownika Projektu dokumentów przygotowanych przez Zespół Zarządzania Zmianą;
6) składanie miesięcznych raportów Kierownikowi Projektu o postępach prac w realizacji Projektu.
3. Główny Analityk Projektu w zakresie zadań wskazanych w zarządzeniu może wydawać wytyczne członkom Zespołów Wdrożeniowych i Zespołu Testów.
§  6.
1. Funkcję GŁÓWNEGO ARCHITEKTA SAP BW/BO powierza się Rafałowi Mazurkowi, głównemu specjaliście w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości.
2. Do zadań Głównego Architekta SAP BW/BO należy:
1) kierowanie pracą administratorów systemu SAP BW/BO w celu zapewnienia terminowości i odpowiedniej jakości realizowanych zadań;
2) nadzór nad pracami Zespołu Migracji Danych i Zespołu BASIS w zakresie realizacji zadań dotyczących hurtowni danych;
3) udział w projektowaniu oraz koordynowanie procesów wdrożeniowych systemów teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości w oparciu o platformę SAP BW/BO;
4) sprawowanie nadzoru nad bieżącą eksploatacją systemów teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości opartych na platformie SAP BW/BO;
5) realizacja, wspólnie z wykonawcami zewnętrznymi, działań polegających na wdrożeniu ZSRK, opartych na platformie SAP BW/BO w obszarze raportowania i analiz;
6) wsparcie w procesach merytorycznych kluczowych użytkowników modułów opartych na platformie SAP BW/BO w celu zapewnienia właściwej eksploatacji ZSRK;
7) rozwój funkcjonalności modułów opartych na platformie SAP BW/BO w celu zapewnienia adekwatności ZSRK do potrzeb informacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości;
8) współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie realizowanych zadań;
9) składanie Kierownikowi Projektu miesięcznych raportów o postępach prac w realizacji Projektu.
3. Główny Architekt SAP BW/BO w zakresie zadań wskazanych w zarządzeniu może wydawać wiążące wytyczne administratorom Systemu SAP BW/BO, członkom Zespołu Migracji Danych oraz Zespołu BASIS w zakresie realizacji zadań dotyczących hurtowni danych.
§  7.
1. Funkcję GŁÓWNEGO ARCHITEKTA SAP ERP powierza się Magdalenie Włodarczyk, Naczelnikowi Wydziału Utrzymania Aplikacji w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
2. Do zadań Głównego Architekta SAP ERP należy:
1) kierowanie pracą administratorów Systemu SAP ERP w celu zapewnienia terminowości i odpowiedniej jakości realizowanych zadań;
2) nadzór nad pracami Zespołu Migracji Danych i Zespołu BASIS w zakresie realizacji zadań dotyczących Systemu SAP ERP;
3) udział w projektowaniu oraz koordynowanie procesów wdrożeniowych systemów teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości w oparciu o platformę SAP ERP;
4) sprawowanie nadzoru nad bieżącą eksploatacją systemów teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości opartych na platformie SAP ERP;
5) optymalizacja wykorzystania zasobów komputerowych systemów teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości opartych na platformie SAP ERP;
6) wprowadzanie zmian i aktualizacji w środowiskach systemów teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości opartych na platformie SAP ERP, wynikających z ich utrzymania i rozwoju;
7) opracowywanie analiz technicznych w zakresie funkcjonowania systemów teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości opartych na platformie SAP ERP;
8) współpraca z Zespołami Wdrożeniowymi Ministerstwa Sprawiedliwości oraz firmami wdrażającymi systemy aplikacyjne w zakresie przygotowania i udostępniania środowisk komputerowych oraz instalacji i uruchamiania wersji oprogramowania aplikacyjnego systemów teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości opartych na platformie SAP ERP, a także wnoszenie w nich zmian i uzupełnień;
9) składanie Kierownikowi Projektu miesięcznych raportów o postępach prac w realizacji Projektu.
3. Główny Architekt SAP ERP w zakresie zadań wskazanych w zarządzeniu może wydawać wiążące wytyczne administratorom Systemu SAP ERP, członkom Zespołu Migracji Danych oraz Zespołu BASIS w zakresie realizacji zadań dotyczących Systemu SAP ERP.
§  8.
1. Funkcję KOORDYNATORA SZKOLEŃ powierza się Dawidowi Pachli, głównemu specjaliście w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości.
2. Do zadań Koordynatora Szkoleń należy:
1) współpraca z Wykonawcą przy opracowywaniu planu szkoleń i wsparcia użytkowników końcowych i trenerów;
2) zarządzanie procesem szkoleń;
3) wsparcie Wykonawcy w organizacji szkoleń i przygotowaniu infrastruktury szkoleniowej;
4) wsparcie Wykonawcy Projektu w przeprowadzaniu dodatkowych (przez trenerów) szkoleń użytkowników końcowych w zakresie użytkowania wdrażanych aplikacji;
5) zarządzanie treścią Portalu wiedzy.
3. W zakresie realizacji zadań wymienionych w ust. 2 pkt 1-3, Koordynator Szkoleń współpracuje z Biurem Projektu.
§  9.
1. W skład ZESPOŁU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ wchodzą:
1) Kierownik Zespołu - Grażyna Urbaniak Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności, Główny Księgowy Resortu;
2) Zastępca Kierownika Zespołu - Rafał Mazurek, główny specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości;
3) Koordynatorzy Zarządzania Zmianą:
a) Małgorzata Koblak, główny specjalista w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości,
b) Urszula Oliszewska, specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności;
4) członkowie Zespołu:
a) Małgorzata Araszkiewicz, główny specjalista w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości - obszar statystyki, analiz i zarządzania kadrami,
b) Anna Burczenik, Naczelnik Wydziału Budżetu w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości - obszar zarządzania finansami,
c) Anna Domaradzka, Naczelnik Wydziału Nadzoru Finansowego i Analiz w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości - obszar zarządzania finansami,
d) Monika Górska, główny specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości - zarządzania finansami,
e) Justyna Kowalczyk, Naczelnik Wydziału Statystyki w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości - obszar statystyki i analiz,
f) Elżbieta Kuźnicka, Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie - obszar zarządzania kadrami,
g) Dawid Pachla, główny specjalista w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości - obszar statystyki, analiz i zarządzania kadrami,
h) Marzena Struś, główny specjalista w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości - obszar statystyki, analiz i zarządzania kadrami.
2. Do zadań Zespołu Zarządzania Zmianą należy:
1) opracowanie wraz z Wykonawcą koncepcji zarządzania zmianą;
2) realizacja planu komunikacji;
3) weryfikacja materiałów informacyjnych;
4) identyfikacja nieefektywności aktualnie obowiązujących procesów w obszarze zarządzania finansami i zarządzania kadrami;
5) analiza wpływu zmian wynikających z wdrażania ZSRK na organizację, w tym na: pracochłonność, podział odpowiedzialności, strukturę organizacyjną, akty wewnętrzne, wymaganą wiedzę i umiejętności;
6) aktualizacja lub opracowanie procedur i regulaminów obowiązujących w zakresie zarządzania zmianą organizacyjną rozwiązania ZSRK, w tym w szczególności opracowanie nowej struktury organizacyjnej wraz z regulaminem oraz opisami stanowisk;
7) opracowanie planu komunikacji określającego odbiorców komunikacji, osoby odpowiedzialne za komunikację, kanały oraz tematykę i cel komunikacji;
8) koordynacja uzgodnień pomiędzy poszczególnymi komórkami w zakresie wypracowanych zmian procesowych i organizacyjnych (systemowych i pozasystemowych);
9) wsparcie Kierowników Projektu w rozwiązywaniu kwestii otwartych i spornych związanych ze zmianami organizacyjnymi i procesowymi.
3. W zakresie zadań wymienionych w ust. 2 pkt 4-9, Kierownikowi Projektu przysługuje prawo wnioskowania o podjęcie działań przez Zespół Zarządzania Zmianą.
4. Do zadań Koordynatora Zarządzania Zmianą należy:
1) wsparcie Wykonawcy w realizacji planu komunikacji i zaangażowania;
2) wsparcie Wykonawcy podczas wykonywania ewentualnych badań z zakresu zarządzania zmianą (w tym badania ankietowe, kwestionariuszowe, wywiady, np. badanie gotowości do zmian);
3) opracowanie wytycznych dla ról i uprawnień we wdrażanym ZSRK;
4) wsparcie w zakresie zmian systemowych ZSRK.
5. Zastępca Kierownika Zespołu w zakresie zadań wskazanych w ust. 4, może dokonywać podziału zadań między Koordynatorami Zarządzania Zmianą oraz wydawać im wiążące wytyczne.
§  10.
1. W skład ZESPOŁU BASIS wchodzą:
1) Kierownik Zespołu - Krzysztof Turek, Naczelnik Wydziału Utrzymania Infrastruktury w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości;
2) członkowie Zespołu:
a) Łukasz Dworak, główny specjalista w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości,
b) Witold Figarski, podreferendarz w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości,
c) Marcin Paciorkowski, główny specjalista w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości,
d) Adam Witkowski, podreferendarz w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości,
e) Grzegorz Woźniak, główny specjalista w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości,
f) Paweł Zawadzki, główny specjalista w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
2. Do zadań Zespołu BASIS należy:
1) dostarczenie Wykonawcy niezbędnych informacji na temat obecnej infrastruktury teleinformatycznej Ministerstwa Sprawiedliwości;
2) realizacja prac w zakresie planowania i przygotowania infrastruktury sprzętowej i systemowej;
3) wsparcie aktualizacji lub opracowania procedur i regulaminów obowiązujących w zakresie infrastruktury i bezpieczeństwa rozwiązania ZSRK;
4) przygotowanie warunków technicznych do instalacji i utrzymania produktów dostarczanych przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami aplikacyjnymi, technicznymi i bezpieczeństwa;
5) współpraca przy wykonaniu testów obciążeniowych/wydajnościowych;
6) współpraca przy wykonaniu testów przyłączeniowych;
7) weryfikacja i akceptacja wyników prac zespołów technicznych Wykonawcy;
8) nadzór nad bieżącą eksploatacją ZSRK, w zakresie infrastruktury teleinformatycznej, w szczególności kontrolowanie logów systemów, narzędzi i aplikacji systemu pod kątem występowania błędów, a w przypadku stwierdzenia ich wystąpienia - wykonywanie analizy i usunięcie błędów oraz podjęcie odpowiednich działań mających na celu zapobieganie ich ponownemu pojawieniu się;
9) obsługa problemów zakłócających ciągłość przetwarzania danych w ZSRK, w tym przekazywanie informacji o błędach właścicielom usług oraz obsługa otwartych zgłoszeń serwisowych u producentów systemów i narzędzi w celu zgłoszeń serwisowych;
10) instalowanie nowych wersji systK emów, narzędzi i aplikacji ZSRpo zatwierdzeniu przez Koordynatora Szkoleń i Zarządzania Zmianą;
11) wprowadzanie zmian i aktualizacji w środowiskach ZSRK, wynikających z jego utrzymania i rozwoju;
12) sporządzanie i aktualizacja dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej, w tym instrukcji i procedur administracyjnych oraz operatorskich ZSRK.
3. Kierownik Zespołu składa Kierownikowi Projektu miesięczne raporty z postępów prac w realizacji Projektu.
§  11.
1. W skład ZESPOŁU MIGRACJI DANYCH wchodzą:
1) Kierownik Zespołu - Robert Rolecki, główny specjalista w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości;
2) Członkowie Zespołu:
a) Małgorzata Araszkiewicz, główny specjalista w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości - obszar statystyki, analiz i zarządzania kadrami,
b) Małgorzata Koblak, główny specjalista w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości - obszar statystyki, analiz i zarządzania kadrami,
c) Sebastian Okoń, Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Poznaniu,
d) Rafał Pluta, specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości,
e) Marta Tyrcha, Główny Księgowy Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie,
f) Krzysztof Wiśniewski, Zastępca Kierownika Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
2. Do zadań Zespołu Migracji Danych należy:
1) zarządzanie i koordynacja procesu inwentaryzacji systemów źródłowych pod kątem możliwości pozyskania danych do migracji;
2) przygotowanie wspólnie z Wykonawcą koncepcji i planu migracji danych;
3) zarządzanie i koordynacja procesem migracji danych;
4) wsparcie aktualizacji lub opracowania procedur i regulaminów obowiązujących w zakresie migracji danych dla rozwiązania ZSRK;
5) weryfikacja, wspólnie z Zespołami Wdrożeniowymi, jakości migrowanych danych.
3. Kierownik Zespołu składa Kierownikowi Projektu miesięczne raporty z postępów prac w realizacji Projektu.
§  12.
1. W skład ZESPOŁU TESTÓW wchodzą:
1) Kierownik Zespołu - Magdalena Włodarczyk, Naczelnik Wydziału Utrzymania Aplikacji w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości;
2) członkowie Zespołu:
a) Rafał Pluta, specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości,
b) Magdalena Skorupska, główny specjalista w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
2. Do zadań Zespołu Testów należy:
1) przygotowanie wspólnie z Wykonawcą planu testów dla poszczególnych produktów ZSRK;
2) przygotowanie wspólnie z członami Zespołów Wdrożeniowych oraz Wykonawcą przypadków testowych, scenariuszy testowych oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia testów;
3) zarządzanie środowiskiem testowym ZSRK;
4) zarządzanie i koordynacja procesem realizacji testów;
5) ocena wyników testów;
6) prowadzenie dokumentacji testów.
3. Kierownik Zespołu składa Kierownikowi Projektu miesięczne raporty z postępów prac w realizacji Projektu.
§  13.
1. W skład poszczególnych ZESPOŁÓW WDROŻENIOWYCH wchodzi Kierownik Zespołu oraz członkowie Zespołu.
2. Do zadań Kierownika Zespołu należy:
1) organizacja, nadzór i zatwierdzanie prac Zespołu Wdrożeniowego;
2) dostarczenie Wykonawcy kompletnej listy procesów realizowanych w danym obszarze funkcjonalnym ZSRK;
3) nadzorowanie całości prac projektowych w ramach danych procesów, a w tym pomoc w definiowaniu procedur i procesów gospodarczych, obiegu dokumentów, informacji i danych;
4) opiniowanie odbioru produktów Projektu dotyczących obszaru właściwego dla danego Zespołu Wdrożeniowego;
5) informowanie Głównego Analityka Projektu o postępie prac, w szczególności o wszelkich spostrzeżonych zagrożeniach dla realizacji Projektu;
6) współpraca ze stronami trzecimi w danym obszarze funkcjonalnym i biznesowym;
7) nadzór nad dokumentacją projektową dotyczącą prac Zespołu;
8) określenie wymagań co do zakresu danych do migracji;
9) nadzór nad procesem migracji danych w obszarze właściwym dla danego Zespołu Wdrożeniowego;
10) akceptacja scenariuszy testów;
11) nadzór nad realizacją testów;
12) analiza wyników testów i podejmowanie stosownych działań;
13) nadzór nad realizacją zdań dotyczących wsparcia użytkowników ZSRK;
14) miesięczne raportowanie do Kierownika Projektu o postępie prac w realizacji Projektu.
3. Do zadań członków Zespołu należy realizacja działań dotyczących opracowania i wdrożenia ZSRK w danym obszarze obejmujących:
1) dostarczanie informacji i materiałów koniecznych do realizacji celów Projektu;
2) opiniowanie zebranych przez Wykonawcę oczekiwań Zamawiającego, co do przyszłego kształtu procesów w obszarach objętych wdrożeniem w stopniu umożliwiającym ich uruchomienie w ZSRK zgodnie z zakresem Projektu, potrzebami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zaleceniami Wykonawcy;
3) wykonywanie zadań przydzielonych przez Kierownika Zespołu Wdrożeniowego dotyczących opracowania wspólnie z Wykonawcą poszczególnych produktów Projektu;
4) opiniowanie odbioru poszczególnych produktów Projektu;
5) opiniowanie przypadków testowych;
6) współpraca przy tworzeniu scenariuszy testów;
7) udział w testach przeprowadzanych w sądach powszechnych i Ministerstwie Sprawiedliwości;
8) uczestnictwo w szkoleniach koniecznych do realizacji Projektu;
9) prowadzenie dokumentacji działań realizowanych w ramach Projektu.
4. Tworzy się następujące Zespoły Wdrożeniowe:
1) Zespół Wdrożeniowy - Rachunkowość finansowa i realizacja budżetu, w ramach którego działają:
a) Podzespół Wdrożeniowy - Zarządzanie budżetem,
b) Podzespół Wdrożeniowy - Rachunkowość finansowa,
c) Podzespół Wdrożeniowy - Inwestycje i Majątek Trwały;
2) Zespół Wdrożeniowy - Rachunkowość zarządcza;
3) Zespół Wdrożeniowy - Planowanie, raportowanie i analizy w obszarze finansów, w ramach którego działa Podzespół Wdrożeniowy - Raportowanie BW/BO FIN;
4) Zespół Wdrożeniowy - Płace;
5) Zespół Wdrożeniowy - Statystyka, raportowanie i analizy;
6) Zespół Wdrożeniowy - Zarządzanie Kadrami, w ramach którego działa Podzespół Wdrożeniowy - Raportowanie BW/BO KAD;
7) Zespół Wdrożeniowy - Rozrachunki z Uczestnikami Postępowania.
5. W ramach każdego Zespołu Wdrożeniowego jego Kierownik wyznaczy:
1) co najmniej dwie osoby odpowiedzialne za współpracę z Zespołem Migracji Danych w zakresie określenia zakresu danych do migracji i realizacji procesu migracji danych;
2) co najmniej dwie osoby odpowiedzialne za współpracę z Zespołem Testów w zakresie przygotowania i realizacji testów;
3) dwie osoby, które będą pełnić funkcję administratorów danego modułu lub modułów ZSRK po jego wdrożeniu.
6. Do zadań Zespołów Wdrożeniowych pełniących funkcję Zespołów Wsparcia Użytkowników należą w szczególności:
1) wsparcie użytkowników w codziennej pracy z ZSRK po zakończeniu wdrożenia pilotażowego i każdej z transz wdrożenia docelowego;
2) wsparcie użytkowników w codziennej pracy z ZSRK w trakcie asysty po uruchomieniowej wdrożenia pilotażowego i każdej z transz wdrożenia docelowego.
7. W skład ZESPOŁU WDROŻENIOWEGO - RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I REALIZACJA BUDŻETU wchodzą:
1) Kierownik Zespołu - Małgorzata Międła, Zastępca Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu;
2) członkowie Zespołu:
a) Podzespół Wdrożeniowy - ZARZĄDZANIE BUDŻETEM:
- Monika Kucharska, główny specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości,
- Małgorzata Międła, Zastępca Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
- Magdalena Rypińska, Dyrektor Sądu Rejonowego w Trzebnicy,
- Marta Tyrcha, Główny Księgowy Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie;
b) Podzespół Wdrożeniowy - RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA:
- Lidia Podborączyńska, Główny Księgowy Sądu Okręgowego w Opolu,
- Marta Zawada, Główny Księgowy Sądu Apelacyjnego w Katowicach,
c) Podzespół Wdrożeniowy - INWESTYCJE I MAJĄTEK TRWAŁY:
- Anna Dajcz-Chmielewska, Główny Księgowy Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim,
- Danuta Jadczyk, Kierownik Oddziału Inwestycji i Remontów Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
- Krystyna Kielak, Główny Księgowy Sądu Okręgowego w Olsztynie,
- Renata Klepacka, główny specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości,
- Rafał Pluta, specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości,
- Bartosz Spychalski, Główny Księgowy Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
- Magdalena Tabor, specjalista ds. kontroli Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
8. W skład ZESPOŁU WDROŻENIOWEGO - RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wchodzą:
1) Kierownik Zespołu - Grażyna Urbaniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności, Główny Księgowy Resortu;
2) Członkowie Zespołu:
a) Anna Domaradzka, Naczelnik Wydziału Nadzoru Finansowego i Analiz w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości,
b) Jacek Faliński, Dyrektor Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu,
c) Piotr Koziołek, audytor wewnętrzny Sądu Okręgowego w Olsztynie,
d) Monika Kucharska, główny specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości,
e) Wojciech Major, Zastępca Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie,
f) Michał Podstawa, Dyrektor Sądu Rejonowego w Opolu,
g) Artur Strumnik, Radca Ministra w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości,
h) Rafał Turek, Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie.
9. W skład ZESPOŁU WDROŻENIOWEGO - PLANOWANIE, RAPORTOWANIE I ANALIZY W OBSZARZE FINANSÓW wchodzą:
1) Kierownik Zespołu - Rafał Mazurek, główny specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości;
2) Członkowie Zespołu:
a) Marcin Kowalski, główny specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości,
b) Urszula Kozak, Dyrektor Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich,
c) Monika Kucharska, główny specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości,
d) Iwona Ostrowska, główny specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości,
e) Rafał Pluta, specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości,
f) Robert Wojewódka, Dyrektor Sądu Okręgowego w Opolu.
3) członkowie Podzespołu Wdrożeniowego - RAPORTOWANIE BW/BO FIN:
a) Monika Kucharska, główny specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości,
b) Rafał Mazurek, główny specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości
c) Rafał Pluta, specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości.
10. W skład ZESPOŁU WDROŻENIOWEGO - PŁACE wchodzą:
1) Kierownik Zespołu - Paweł Marczak, główny specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości;
2) Członkowie Zespołu:
a) Małgorzata Dąbrowska, Zastępca Głównego Księgowego Sądu Okręgowego w Łodzi,
b) Renata Klepacka, główny specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości,
c) Grzegorz Król, Kierownik Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Krakowie,
d) Monika Kucharska, główny specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości,
e) Renata Makowiecka, Dyrektor Sądu Rejonowego w Świdnicy,
i) Witold Mirowski, Dyrektor Sądu Rejonowego w Wałbrzychu,
g) Agnieszka Rejnchard, Zastępca Głównego Księgowego Sądu Okręgowego w Warszawie,
h) Sylwia Wołosz, główny specjalista w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości.
11. W skład ZESPOŁU WDROŻENIOWEGO - STATYSTYKA, RAPORTOWANIE I ANALIZY wchodzą:
1) Kierownik Zespołu - Anita Lewandowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości;
2) Zastępca Kierownika Zespołu - Justyna Kowalczyk, Naczelnik Wydziału Statystyki i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości - obszar statystyki i analiz;
3) członkowie Zespołu:
a) Mateusz Bettin, główny specjalista w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości,
b) Robert Bieługa, główny specjalista w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości,
c) Beata Dziugieł, główny specjalista w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości,
d) Arkadiusz Krochmal, główny specjalista w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości,
e) Agnieszka Proczek, starszy specjalista w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości,
f) Grzegorz Wlaszczyk, główny specjalista w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości.
12. W skład ZESPOŁU WDROŻENIOWEGO - ZARZĄDZANIE KADRAMI wchodzą:
1) Kierownik Zespołu - Anita Lewandowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości;
2) członkowie Zespołu:
a) Małgorzata Araszkiewicz, główny specjalista w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości – obszar HR,
b) Helena Butkiewicz, Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Białymstoku,
c) Klara Klus, Zastępca Kierownika Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Legnicy,
d) Małgorzata Koblak, główny specjalista w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości,
e) Krzysztof Mucha, Kierownik Oddziału Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
f) Sebastian Okoń, Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Poznaniu,
g) Zofia Wietoszko, Kierownik Oddziału Kadr Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie,
h) Sonia Wojdyła, Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Opolu,
i) Sylwia Wołosz, główny specjalista w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości.
3) członkowie Podzespołu Wdrożeniowego RAPORTOWANIE BW/BO KAD:
a) Małgorzata Araszkiewicz, główny specjalista w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości - obszar HR,
b) Małgorzata Koblak, główny specjalista w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości.
13. W skład ZESPOŁU WDROŻENIOWEGO - ROZRACHUNKI Z UCZESTNIKAMI POSTĘPOWANIA wchodzą:
1) Kierownik Zespołu - Andrzej Pęcak, Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie;
2) członkowie Zespołu:
a) Wojciech Dziuban, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie,
b) Piotr Januchta, Główny Księgowy Sądu Rejonowego w Skarżysku Kamiennej,
c) Marta Kasprowicz, Główny Księgowy Sądu Apelacyjnego w Krakowie,
d) Renata Klepacka, główny specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości,
e) Iwona Pańków, Główny Księgowy Sądu Rejonowego we Wrocławiu-Śródmieście,
f) Urszula Popardowska, Główny Księgowy Sądu Okręgowego w Nowym Sączu,
g) Rafał Mazurek, główny specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości,
h) Helena Wierzbicka, Główny Księgowy Sądu Okręgowego w Kielcach.
§  14.
1. W skład ZESPOŁU WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW wchodzą:
1) Kierownik Zespołu - Agata Kempa, Kierownik Sekcji Utrzymania Systemów w Oddziale II Informatycznym - Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;
2) Zastępca Kierownika Zespołu - Katarzyna Sandecka, Kierownik Sekcji Biura Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych w Oddziale II Informatycznym - Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;
3) członkowie Zespołu:
a) Katarzyna Dunat - inspektor w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu,
b) Małgorzata Dziegańska - inspektor w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu,
c) Elżbieta Gabryś - inspektor w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu,
d) Żaneta Pajcz - inspektor w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu,
e) Szymon Piechówka - inspektor w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu,
f) Anna Tarnawa - inspektor w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu,
g) Beata Stankowska - inspektor w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu,
h) Agnieszka Sroczek - inspektor w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu,
i) Katarzyna Wodyńska - inspektor w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu,
j) Magdalena Wójcik - inspektor w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu,
2. Do zadań Kierownika Zespołu Wsparcia Użytkowników należy:
1) nadzór nad realizacją zdań dotyczących wsparcia użytkowników ZSRK;
2) organizacja, nadzór i zatwierdzanie prac Zespołu Wdrożeniowego;
3) dostarczenie Wykonawcy kompletnej listy procesów realizowanych w danym obszarze funkcjonalnym ZSRK;
4) nadzorowanie całości prac projektowych dotyczących budowy systemu wsparcia użytkowników ZSRK;
5) opiniowanie odbioru produktów Projektu dotyczących obszaru właściwego Zespołu;
6) koordynacja prac użytkowników kluczowych ZSRK;
7) współpraca ze stronami trzecimi w obszarze wsparcia użytkowników ZSRK;
8) miesięczne raportowanie do Kierownika Projektu o postępie prac w realizacji Projektu.
3. Do zadań członków Zespołu należy realizacja działań dotyczących opracowania i wdrożenia ZSRK w danym obszarze obejmujących:
1) administrowanie użytkownikami systemu, w szczególności: dodawanie użytkownika do systemu, blokowanie i odblokowanie użytkownika w systemie, zmianę hasła użytkownika w systemie, usunięcie konta użytkownika oraz raporty o użytkownikach;
2) weryfikowanie poprawności oraz kompletności zgłoszeń, a w przypadku braków kontaktowanie się z Użytkownikiem Kluczowym rejestrującym problem w celu ich uzupełnienia;
3) obsługę zgłoszeń Użytkowników ZSRK;
4) przydzielanie zgłoszeń do Koordynatora Wykonawcy;
5) weryfikację realizacji zgłoszeń przez Wykonawcę.
§  15.
1. W skład BIURA PROJEKTU wchodzą:
1) Kierownik Biura - Małgorzata Araszkiewicz, główny specjalista w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości;
2) Członkowie Biura:
a) Magdalena Chmura, główny specjalista w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości,
b) Monika Kasprzycka, specjalista w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości,
c) Renata Klepacka, główny specjalista w Departamencie Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości.
2. Do zadań Biura Projektu należy:
1) prowadzenie dokumentacji Projektu;
2) obsługa centralnego repozytorium projektowego i jego aktualizacja;
3) wsparcie w realizacji planu komunikacji;
4) wsparcie w procesie realizacji szkoleń;
5) zapewnienie uczestnictwa przedstawicieli Zamawiającego w szkoleniach zgodnie z planem szkoleń;
6) przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących Projektu.