Dziennik resortowy

Dz.Urz.MC.2013.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo - doradczego pod nazwą "Forum Partnerów Sieci"

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Zespół opiniodawczo-doradczy pod nazwą "Forum Partnerów Sieci", zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Administracji i Cyfryzacji, zwanego dalej "Ministrem".
§  2.
1. Zespół stanowi forum współpracy administracji publicznej z partnerami społecznymi i przedsiębiorcami w sprawach związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, gospodarki cyfrowej i wolności w Internecie.
2. Do zadań Zespołu należy:
1) monitorowanie i konsultowanie propozycji legislacyjnych, które mogą wpływać na rozwój społeczeństwa informacyjnego, gospodarki cyfrowej i wolności w Internecie;
2) opiniowanie wybranych rządowych dokumentów dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego, gospodarki cyfrowej i wolności w Internecie;
3) proponowanie działań, które w opinii Zespołu powinny być podjęte przez administrację publiczną lub partnerów społecznych w obszarach dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego, gospodarki cyfrowej i wolności w Internecie.
§  3.
1. Członkami Zespołu są przedstawiciele organizacji pozarządowych, organizacji branżowych, firm oraz administracji publicznej, którzy w ramach swojej działalności zajmują się sprawami dotyczącymi rozwoju społeczeństwa informacyjnego, gospodarki cyfrowej i wolności w Internecie.
2. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Minister.
3. Spośród członków Zespołu Minister powołuje Przewodniczącego i nie więcej niż dwóch Zastępców Przewodniczącego.
4. W pracach Zespołu, na zaproszenie Przewodniczącego, mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby nie będące członkami Zespołu, reprezentujące poszczególne grupy interesariuszy, w tym w szczególności właściwi merytorycznie przedstawiciele administracji publicznej, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego, środowisk akademickich.
§  4.
1. Przewodniczący, w szczególności:
1) co najmniej raz na kwartał zwołuje posiedzenia Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków składanych przez członków Zespołu i osoby biorące udział w pracach Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 4.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu posiedzeniom przewodniczy wskazany przez niego Zastępca Przewodniczącego.
§  5.
1. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół.
2. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza pracownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji właściwej do spraw analiz i komunikacji publicznej. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu.
§  6.
1. Na posiedzeniach Zespół może podejmować decyzje w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
2. Uzgodnione projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.
3. Osobom biorącym udział w pracach Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 4, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.
§  7. Przewodniczący może organizować spotkania w formule otwartej, służące zebraniu opinii od szerokiego kręgu zainteresowanych osób, w przypadkach, jeśli będą one celowe ze względu na tematykę kolejnego posiedzenia Zespołu.
§  8. Przewodniczący może powoływać grupy robocze, w skład których mogą wchodzić członkowie Zespołu oraz eksperci zaproszeni do udziału w pracach Zespołu, jeśli uzna to za celowe dla realizacji zadań Zespołu.
§  9. Komórki organizacyjne Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji są obowiązane do współdziałania z Zespołem.
§  10. Obsługę techniczno-organizacyjną prac Zespołu zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji właściwa do spraw analiz i komunikacji publicznej.
§  11.
1. Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Koszty funkcjonowania Zespołu związane z jego obsługą, pokrywa się z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister.
§  12. Zespół może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb pracy Zespołu.
§  13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.