B.I.LP.2018.8/9.143

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 145
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie powołania zespołu opiniodawczo-doradczego ds. opracowania Raportu o stanie ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej na podstawie wyników inwentaryzacji przyrodniczo-kulturowej

ZP.I.720.1.2.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonywaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego z obowiązku inicjowania, organizowania i koordynowania przez ten organ kierowniczy LP działań na rzecz szeroko rozumianego rozwoju leśnictwa (art. 33 ust. 3 pkt 3 3 , mając na względzie postanowienie § 10 Statutu Lasów Państwowych 4  stwarza możliwość powoływania w Dyrekcji Generalnej zespołów opiniodawczo-doradczych - postanawiam, co następuje:

§  1. 
1.  Powołuję zespół opiniodawczo-doradczy do opracowania Raportu o stanie ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej (zwany dalej Zespołem) z wykorzystaniem wyników inwentaryzacji przyrodniczo-kulturowej w Puszczy Białowieskiej z lat 2016 - 2018, w dalszej części zwanego Raportem.
2.  Kierując się wyrażoną wstępnie przez niżej wymienionych wolą do wypełnienia funkcji członków Zespołu, zapraszam:
1) Pana prof. dr. hab. Jana Marka Matuszkiewicza z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie;
2) Pana prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
3) Pana dr. Jacka Zajączkowskiego z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
4) Pana dr. hab. Leszka Boliboka z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
5) Pana dr. hab. Axela Schwerka z Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
6) Pana prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym;
7) Pana dr. Tomasza Jaworskiego z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym;
8) Pana dr. hab. Jakuba Horaka z Czech University of Life Sciences, Praga;
9) Pana dr. inż. Radosława Plewę z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym;
10) Pana dr. hab. Janusza Czerepko z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym;
11) Pana mgr. inż. Radosława Gawrysia z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym;
12) Pana dr. inż. Łukasza Skalskiego z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;
13) Pana dr. hab. Krzysztofa Stereńczaka z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym;
14) Pana dr. hab. Rafała Zapłatę z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytutu Historii i Sztuki;
15) Panią prof. dr hab. Joannę Kalagę z Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Archeologii;
16) Panią mgr Sylwię Wajdę z Fundacji Hereditas;
17) Pana mgr. inż. Krzysztofa Kajzera ze Studia Opracowań Przyrodniczych;
18) Pana mgr. inż. Wojciecha Sobocińskiego z Uniwersytetu w Białymstoku, Instytutu Biologii;
19) Pana dr. hab. Karola Zuba z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Zakładu Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii;
20) Pana dr. hab. Patryka Rowińskiego z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
21) Pana dr. hab. Tomasz Leskiego z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku;
22) Pana mgr. inż. Adama Koniecznego z firmy Taxus IT;
23) Pana dr. inż. Rafała Łopatkę z Firmy Polkom Badania sp. z o.o.
3.  Przyjęcie zaproszeń do wypełniania funkcji członka Zespołu uznaje się za zawarcie stosunku organizacyjno-prawnego pomiędzy każdą z wyżej wymienionych osób a Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych.
4.  Przyjmuje się, że każda z osób wymienionych w § 1 ust. 2, na czas bezpośredniego zaangażowania w wypełnianie funkcji członka Zespołu, będzie regulować relacje ze swoim pracodawcą staraniem własnym.
5.  Do wypełniania funkcji niestałych członków Zespołu mogą być zapraszane inne osoby, w tym pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. W czasie wypełniania funkcji członka Zespołu każdy z pracowników jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych będzie pozostawał w stosunku organizacyjno-prawnym z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Rozliczenia między daną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych a Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z tytułu usług wewnątrzinstytucjonalnych tej jednostki na rzecz DGLP, z tytułu delegowania pracownika do wypełniania funkcji członka Zespołu, będą przedmiotem odrębnych ustaleń.
§  2. 
1.  Ustała się następujący zakres działań Zespołu:
1) celem działań Zespołu będzie szczegółowa, wieloaspektowa analiza danych zgromadzonych w toku inwentaryzacji przyrodniczo-kulturowej na terenie Puszczy Białowieskiej, a następnie ich przedstawienie w formie Raportu prezentującego wyniki ww. inwentaryzacji. Częścią składową Raportu będą wnioski co do stanu ekosystemów leśnych oraz rekomendacje co do dalszego sposobu postępowania, w szczególności na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe;
2) harmonogram prac Zespołu zawiera załącznik nr 1;
3) do dyspozycji Zespołu zostaną przekazane wszelkie dane wytworzone w toku inwentaryzacji;
4) członkowie Zespołu spotykać się będą przynajmniej raz na kwartał w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. Celem spotkań będzie prezentowanie postępu prac oraz konsultowanie i koordynowanie kolejnych etapów tworzenia Raportu;
5) Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (dalej DGLP) zobowiązuje się do udzielania wszelkich informacji niezbędnych do opracowania Raportu;
6) członkowie Zespołu zobowiązani są do udzielania odpowiedzi na zapytania DGLP nt. postępu prac, a także do udostępniania na prośbę DGLP opracowanych w ramach tworzenia Raportu materiałów.
2.  Z członkami zespołów lub reprezentowanymi przez nie instytucjami mogą zostać zawarte umowy na wykonywaną pracę na rzecz opracowania Raportu.
§  3.  Potwierdza się, że do czasu wydania niniejszej decyzji działania mające na celu powołanie Zespołu oraz opracowanie Raportu były wykonane przez Lasy Państwowe i ww. osoby zaproszone do prac w Zespole, w myśl jej postanowień.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i wygasa po upływie 30 dni od zaakceptowania Raportu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

HARMONOGRAM PRAC

Zespołu ds. opracowania Raportu o stanie ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej na podstawie wyników inwentaryzacji przyrodniczo-kulturowej w Puszczy Białowieskiej

Lp.DziałaniePlanowany termin realizacji
1.Przekazanie kompletu danych zgromadzonych w toku inwentaryzacji przyrodniczo-kulturowej na terenie Puszczy Białowieskiej członkom Zespołu w ramach poszczególnych modułów tematycznychmaj 2018
2.Spotkanie robocze członków Zespołu - omówienie postępu prac, konsultacje, dyskusja dotycząca zakresu i metodyki prac w ramach poszczególnych modułów tematycznych. Dyskusja na temat możliwości pełnego wykorzystania danych (wypracowanie jak najlepszej współpracy i komunikacji członków w ramach interdyscyplinarnych działań Zespołu)lipiec - sierpień 2018
3.Spotkanie robocze członków Zespołu - omówienie dotychczasowych postępów prac dotyczących Raportu oraz dyskusja na temat ostatecznego kształtu Raportuwrzesień - październik 2018
4.Prezentacja wyników/analiz prac poszczególnych modułów tematycznych - prezentacja projektu (całokształtu) Raportugrudzień 2018
5.Prezentacja ostatecznej wersji Raportu - przekazanie i przyjęcieluty 2019
6.Przyjęcie dokumentu przez Dyrektora Generalnego LP, publikacjamarzec 2019
1 Tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych jest obowiązany inicjować, organizować oraz koordynować przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, dalszej racjonalnej gospodarki leśnej oraz na rzecz rozwoju leśnictwa.
4 Postanowienie § 10 stanowi, ze Dyrektor Generalny LP może powoływać inne niż Kolegium Lasów Państwowych stałe lub doraźne zespoły doradcze do określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady oraz tryb działania takich zespołów.