Powołanie Zespołu odwoławczego do spraw opiniowania wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na naukę.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2011.1.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2011
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 3 lutego 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu odwoławczego do spraw opiniowania wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na naukę

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Zespół odwoławczy do spraw opiniowania wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na naukę, zwany dalej "Zespołem Odwoławczym".
§  2.
W skład Zespołu Odwoławczego wchodzą:
1)
Przewodniczący - prof. Zbigniew Gaciong;
2)
członkowie: - prof. Krzysztof Jóźwik,

- prof. Krzysztof Nowotko,

- prof. Katarzyna Kwiatkowska,

- prof. Adam Lipowski.

§  3.
1.
Zadaniem Zespołu Odwoławczego jest przygotowywanie dla ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej "Ministrem", opinii dotyczących wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na naukę, zwanych dalej "opiniami".
2.
Opinia zawiera wniosek o:
1)
utrzymanie w mocy decyzji przyznającej środki finansowe na naukę albo
2)
uchylenie w całości lub w części decyzji przyznającej środki finansowe na naukę, ze wskazaniem sposobu rozstrzygnięcia sprawy, albo
3)
przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez właściwy zespół, o którym mowa w art. 52 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, ze wskazaniem okoliczności wymagających wyjaśnienia, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
3.
Zespół Odwoławczy, rozpatrując sprawę dotyczącą decyzji objętej wnioskiem o ponowne rozpatrzenie, przedstawia ocenę zgodności procedury rozpatrzenia sprawy z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz prawidłowości merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.
§  4.
1.
Zespół Odwoławczy działa na posiedzeniach.
2.
Przewodniczący zwołuje posiedzenie Zespołu Odwoławczego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania, skierowanego do Ministra, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z decyzją dotyczącą przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na naukę i dokumentacją sprawy objętej wnioskiem.
3.
Przewodniczący ustala projekt porządku obrad i listę osób referujących sprawy oraz prowadzi posiedzenie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
4.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenie prowadzi wyznaczony przez niego członek Zespołu Odwoławczego.
§  5.
1.
Zespół Odwoławczy sporządza opinie w drodze uzgodnienia stanowisk albo w drodze głosowania, w obecności co najmniej 3 członków Zespołu. Opinie podpisuje Przewodniczący albo wyznaczony przez niego członek Zespołu Odwoławczego.
2.
Przewodniczący może zarządzić sporządzenie opinii w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Zespołu Odwoławczego (w trybie obiegowym), przy czym termin do jej sporządzenia nie może być krótszy niż 3 dni. Przewodniczący przedstawia opinię przyjętą w trybie obiegowym na najbliższym posiedzeniu Zespołu Odwoławczego.
3.
Członek Zespołu Odwoławczego, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, może nadesłać opinię w sprawach objętych porządkiem obrad za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, jednocześnie wysyłając ją w formie pisemnej na adres urzędu obsługującego Ministra.
4.
Członek Zespołu Odwoławczego jest wyłączony ze sporządzania opinii jeżeli istnieją okoliczności mogące wpłynąć na jego bezstronność.
§  6.
1.
W razie potrzeby Przewodniczący może zwrócić się do Ministra o wyrażenie zgody na udział w pracach Zespołu Odwoławczego eksperta. Ekspert nie bierze udziału w sporządzaniu opinii.
2.
W posiedzeniu Zespołu Odwoławczego mogą brać udział z głosem doradczym dyrektorzy departamentów urzędu obsługującego Ministra, ich zastępcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy. Osoby te nie biorą udziału w sporządzaniu opinii.
§  7.
1.
Z posiedzenia Zespołu Odwoławczego sporządza się protokół zawierający:
1)
przyjęty porządek obrad;
2)
listę uczestników;
3)
nazwiska osób referujących sprawy;
4)
nazwiska uczestników dyskusji;
5)
przyjęte opinie;
6)
wyniki głosowania.
2.
Przewodniczący albo członek Zespołu Odwoławczego prowadzący posiedzenie podpisuje protokół i przekazuje go Ministrowi.
3.
Oryginały protokołów z posiedzeń Zespołu Odwoławczego wraz z dokumentami objętymi porządkiem obrad są przechowywane w urzędzie obsługującym Ministra, zgodnie z przepisami o dokumentacji archiwalnej.
§  8.
Obsługę prac Zespołu Odwoławczego zapewnia Biuro Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).