Powołanie Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji aneksu nr 1 do umowy offsetowej z dnia 30 czerwca 2014 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a Oto Melara S.p.A.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MR.2016.15

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji aneksu nr 1 do umowy offsetowej z dnia 30 czerwca 2014 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a Oto Melara S.p.A.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Zespół Negocjacyjny, zwany dalej "Zespołem", do zadań którego należy przeprowadzenie negocjacji aneksu nr 1 do umowy offsetowej z dnia 30 czerwca 2014 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a Oto Melara S.p.A.
2. 2
 W trakcie negocjacji, o których mowa w ust. 1, Zespół jest związany postanowieniami instrukcji negocjacyjnej zatwierdzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów.
3. 3
 Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rozwoju i Finansów.
§  2.
1. 4
 W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - podsekretarz stanu nadzorujący merytorycznie komórkę organizacyjną Ministerstwa Rozwoju właściwą do spraw umów offsetowych;
2)
zastępcy przewodniczącego Zespołu:
a)
dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Rozwoju właściwej do spraw umów offsetowych albo jego zastępca,
b)
naczelnik wydziału właściwego do spraw monitorowania Umowy Offsetowej w komórce organizacyjnej Ministerstwa Rozwoju właściwej do spraw umów offsetowych;
3)
członkowie:
a)
dwóch przedstawicieli Ministra Rozwoju i Finansów,
b)
przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej,
c)
przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych.
§  3.
1.
Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, który w szczególności:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
2)
przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3)
planuje i organizuje pracę Zespołu, w tym ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu.
2.
W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu, wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego Zespołu zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu.
§  4.
1.
W celu realizacji zadań Zespołu, przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 2.
2.
Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz na potrzeby prac Zespołu.
§  5. 5
 
1.
Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Rozwoju właściwa do spraw umów offsetowych.
2.
Koszty związane z obsługą, o której mowa w ust. 1, pokrywa się z budżetu państwa, z części 20, której dysponentem jest Minister Rozwoju i Finansów.
§  6.
Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  7.
Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 1 ust. 1.
§  8.
Traci moc zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji aneksu nr 1 do umowy offsetowej z dnia 30 czerwca 2014 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a Oto Melara S.p.A. (Dz. Urz. Min. Gosp. poz. 4 i 8).
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).
2 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.MRiF.2016.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 grudnia 2016 r.
3 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.MRiF.2016.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 grudnia 2016 r.
4 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.MRiF.2016.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 grudnia 2016 r.
5 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.MRiF.2016.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 grudnia 2016 r.