Dziennik resortowy

Dz.Urz.MG.2013.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 5 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji mających na celu przygotowanie aneksu nr 2 do umowy offsetowej z dnia 3 października 2006 roku zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Nammo Raufoss AS

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Zespół Negocjacyjny, do którego zadań należy przeprowadzenie negocjacji mających na celu przygotowanie aneksu nr 2 do umowy offsetowej z dnia 3 października 2006 roku zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Nammo Raufoss AS, zwany dalej "Zespołem".
2. W trakcie negocjacji, o których mowa w ust. 1, Zespół związany jest postanowieniami Instrukcji Negocjacyjnej, zatwierdzonej przez Ministra Gospodarki.
3. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki.
§  2.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Hubert Królikowski, Dyrektor Departamentu Programów Offsetowych w Ministerstwie Gospodarki;
2) Zastępca Przewodniczącego - Aleksandra Dyka, Naczelnik Wydziału w Departamencie Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki;
3) Członkowie:
a) Iwonna Zdrojewska - Główny Specjalista w Departamencie Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki,
b) Beata Dereżyńska - Główny Specjalista w Departamencie Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki,
c) Jan Przeniesławski - Główny Specjalista w Departamencie Restrukturyzacji Ministerstwa Skarbu Państwa,
d) Maciej Ciesielski - Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
e) Andrzej Oprocha - Główny Specjalista w Departamencie Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej.
2. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu. Osoby te nie mają prawa głosu nad uchwałami Zespołu.
§  3.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:
1) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
2) planuje i organizuje pracę Zespołu.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniu Zespołu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.
§  4.
1. Zespół podejmuje uchwały większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonanie analiz, ekspertyz, opinii lub opracowań na potrzeby prac Zespołu.
§  5. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  6. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).