Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MAP.2020.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół negocjacyjny, zwany dalej "Zespołem", jako organ pomocniczy Ministra Aktywów Państwowych.
2.  Do zadań Zespołu należy prowadzenie negocjacji, w przedmiocie i zakresie, pisemnie wskazanym, przez Ministra Aktywów Państwowych.
§  2. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego I;
2) członkowie:
a) jedna osoba wskazana przez Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego I,
b) dwie osoby wskazane przez Dyrektora Departamentu Analiz i Sprawozdawczości,
c) jedna osoba wskazana przez Dyrektora Departamentu Prawnego,
d) sześć osób wskazanych przez doradcę finansowego Ministra Aktywów Państwowych;
3) Sekretarz - pracownik Departamentu Nadzoru Właścicielskiego I.
2.  W posiedzeniach Zespołu, na prawach członka Zespołu, mogą brać udział wyznaczeni przez Przewodniczącego, w zależności od potrzeb, przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Aktywów Państwowych niewymienieni w ust. 1 pkt 2.
§  3.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności, wyznaczony przez niego członek Zespołu.
§  4. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych, a w miarę potrzeby, w miejscu w którym prowadzone są negocjacje.
2.  Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja).
3.  Zwołując posiedzenie Zespołu, Przewodniczący określa, biorąc pod uwagę zakres rozpatrywanych spraw, czy będzie ono prowadzone w trybie jawnym czy niejawnym.
4.  Przewodniczący zawiadamia członków Zespołu o terminie i miejscu posiedzenia Zespołu.
5.  Zespół podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwały, w drodze uzgodnienia stanowisk.
6.  W przypadku braku jednomyślności, przewodniczący zarządza tajne głosowanie. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
7.  Z przebiegu posiedzenia Zespołu Sekretarz sporządza protokół, który zatwierdza Przewodniczący. Zatwierdzony przez Przewodniczącego protokół Sekretarz przedstawia do zapoznania się pozostałym członkom Zespołu.
§  5.  W pracach Zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć osoby niebędące członkami Zespołu, zapraszane przez Przewodniczącego, z jego inicjatywy lub na wniosek innego członka Zespołu, których wiedza może być przydatna do wykonywania zadań Zespołu.
§  6.  Komórki organizacyjne Ministerstwa Aktywów Państwowych współdziałają i udzielają pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań.
§  7.  Obsługę Zespołu w zakresie:
1) organizacyjno-technicznym zapewnia Departament Nadzoru Właścicielskiego I;
2) organizacji posiedzeń prowadzonych w trybie niejawnym, w zakresie zabezpieczenia fizycznego, technicznego oraz obiegu dokumentów niejawnych zapewnia Pełnomocnik Ministra ds. Ochrony Informacji Niejawnych lub osoba go zastępująca.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256).