Powołanie Zespołu monitorowania zagrożeń w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2014.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 1 lipca 2014 r.
w sprawie powołania Zespołu monitorowania zagrożeń w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 53 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 oraz z 2014 r. poz. 486) i art. 12 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) oraz § 4 ust. 2 zarządzenia nr 25 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Monitorowania Zagrożeń (Dz. Urz. MIiR poz. 37) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Tworzy się Zespół monitorowania zagrożeń w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.
§  2. 
Zarządzenie określa cel, skład, organizację, zadania oraz miejsce i tryb pracy Zespołu monitorowania zagrożeń w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.
§  3. 
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
GITD - Główny Inspektorat Transportu Drogowego;
2)
komórki organizacyjne GITD - biura, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Gabinet Głównego Inspektora, delegatury terenowe;
3)
kierujący komórkami organizacyjnymi GITD - dyrektorzy komórek organizacyjnych i naczelnicy delegatur terenowych;
4)
Zespół - Zespół monitorowania zagrożeń w GITD.
§  4. 
1. 
Celem Zespołu jest bieżące monitorowanie zagrożeń i sytuacji kryzysowych oraz zapewnienie wymiany informacji o wystąpieniu zagrożeń i zaistnieniu sytuacji kryzysowych w obszarze działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
2. 
Skład Zespołu stanowią pracownicy Wydziału Monitorowania Pojazdów Służbowych (BNI- WMP) Biura Nadzoru Inspekcyjnego GITD.
3. 
Zespół funkcjonuje całodobowo poprzez pełnienie dyżuru pracowników w GITD w składzie oraz w godzinach określonych przez dyrektora Biura Nadzoru Inspekcyjnego.
4. 
Dyrektor Generalny GITD zatwierdza skład oraz harmonogram miesięczny pracy Zespołu, przedstawiany przez dyrektora Biura Nadzoru Inspekcyjnego.
§  5. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
bieżące monitorowanie zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych w obszarze odpowiedzialności Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
2)
wymiana informacji ze służbami i organami o wystąpieniu zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych w obszarze odpowiedzialności Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
3)
informowanie Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz przekazywanie do wiadomości Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Dyrektora Generalnego GITD, Dyrektora Gabinetu Głównego Inspektora, Dyrektora Biura Nadzoru Inspekcyjnego, Rzecznika Prasowego Głównego Inspektora Transportu Drogowego, informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych;
4)
współdziałanie z Rzecznikiem Prasowym Głównego Inspektora Transportu Drogowego w zakresie polityki informacyjnej oraz z wewnętrzną komórką organizacyjną GITD, właściwą w sprawach zarządzania kryzysowego w zakresie monitorowania zagrożeń, w tym podczas udziału w ćwiczeniach zarządzania kryzysowego (krajowych i międzynarodowych) i podczas podwyższania gotowości obronnej państwa;
5)
bieżąca oraz okresowa analiza pozyskiwanych informacji, dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń i zaistnienia sytuacji kryzysowych;
6)
sporządzanie doraźnych meldunków oraz meldunków dobowych dotyczących sytuacji kryzysowych i zagrożeń, które po akceptacji Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub osoby upoważnionej będą przesyłane przez Zespół do Zespołu monitorowania zagrożeń w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju;
7)
monitorowanie sytuacji kryzysowych i zagrożeń w przedsięwzięciach z udziałem inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracowników GITD;
8)
opracowywanie informacji, stosownie do potrzeb, dla Zespołu Zarządzania Kryzysowego w GITD.
§  6. 
Pracownicy GITD, w szczególności:
1)
kierujący komórką organizacyjną;
2)
inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, w tym inspektorzy Mobilnych Jednostek Kontrolnych;
3)
inspektorzy oraz pracownicy delegatur terenowych realizujący zadania ustawowe;
4)
pracownicy przebywający w podróżach służbowych oraz na urlopach, posiadający służbowe telefony komórkowe

- obowiązani są informować Zespół dostępnymi środkami łączności o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowej.

§  7. 
Zespół monitoruje i analizuje informacje o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowej, otrzymane w szczególności od:
1)
pracowników o których w mowa w § 6;
2)
pracowników GITD przebywających w podróżach służbowych oraz na urlopach nieposiadających telefonów służbowych, na podstawie decyzji podejmowanej przez pracownika o przekazaniu informacji o ich wystąpieniu do Zespołu;
3)
Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego;
4)
innych służb oraz uzyskanych ze środków masowego przekazu.
§  8. 
Traci moc zarządzenie nr 7/2013 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu monitorowania zagrożeń w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.