Dz.Urz.MI.2018.21

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu Monitorowania Zagrożeń

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566) zarządza się, co następuje:
§  1.  W Ministerstwie Infrastruktury, zwanym dalej "Ministerstwem", powołuje się Zespół Monitorowania Zagrożeń, zwany dalej "Zespołem", w celu monitorowania i zapewnienia bieżącej wymiany informacji o wystąpieniu zagrożeń, w tym zagrożeń infrastruktury krytycznej oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowych w działach administracji rządowej właściwych dla Ministra Infrastruktury, zwanego dalej "Ministrem".
§  2.  Pracami Zespołu kieruje dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw zarządzania kryzysowego, zwany dalej "Dyrektorem".
§  3.  Nadzór nad funkcjonowaniem Zespołu sprawuje Dyrektor Generalny Ministerstwa.
§  4.  W skład Zespołu wchodzą pracownicy Ministerstwa wyznaczeni przez:
1) Dyrektora;
2) dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa, posiadający specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych w działach administracji rządowej właściwych dla Ministra.
§  5. 
1.  Do zadań Zespołu należą:
1) bieżące monitorowanie i wymiana informacji o zagrożeniach oraz sytuacjach kryzysowych w działach administracji rządowej właściwych dla Ministra;
2) informowanie Kierownictwa Ministerstwa o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowych, w formie raportów bieżących oraz doraźnych;
3) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
4) realizacja zadań na potrzeby Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
5) współdziałanie w zakresie monitorowana zagrożeń, zarządzania kryzysowego oraz polityki informacyjnej z komórkami organizacyjnymi organów i jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz z przedsiębiorcami, których przedmiot działalności dotyczy działów administracji rządowej właściwych dla Ministra, zwanych dalej "przedsiębiorcami";
6) współdziałanie w zakresie bieżącej wymiany informacji z Rzecznikiem Prasowym Ministerstwa oraz przedstawicielami Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych;
7) przekazywanie informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowej w działach administracji rządowej właściwych dla Ministra, organom i jednostkom podległym lub nadzorowanym przez Ministra oraz przedsiębiorcom;
8) gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących zagrożeń infrastruktury krytycznej w działach administracji rządowej właściwych dla Ministra;
9) opracowywanie analiz i opinii oraz dokonywanie oceny możliwości wystąpienia zagrożeń lub ich rozwoju, a także gromadzenie informacji o zagrożeniach na potrzeby Ministra, w oparciu o informacje przekazywane przez organy i jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra oraz przez przedsiębiorców;
10) uruchamianie procedur z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego;
11) udział w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach zarządzania kryzysowego;
12) monitorowanie sytuacji w czasie trwania imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, których organizacja i przebieg dotyczą działów administracji rządowej właściwych dla Ministra;
13) dokumentowanie działań podejmowanych przez Zespół.
2.  Raporty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przekazywane są w szczególności Ministrowi, Sekretarzowi Stanu, Podsekretarzom Stanu, Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa, Szefowi Gabinetu Politycznego, Rzecznikowi Prasowemu Ministerstwa oraz Dyrektorowi.
§  6. 
1.  Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa obowiązani są do niezwłocznego przekazywania Zespołowi wszelkich niezbędnych informacji, zgodnie z ich właściwością, w celu umożliwienia realizacji przez Zespół zadań, o których mowa w § 5.
2.  Organy i jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra oraz przedsiębiorcy realizujący zadania w zakresie monitorowania zagrożeń, zarządzania kryzysowego oraz polityki informacyjnej, obowiązani są do bieżącego przekazywania Zespołowi informacji o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych, w tym stratach i kosztach z nich wynikających, w celu umożliwienia realizacji zadań, o których mowa w § 5.
§  7.  Zespół pełni dyżur w trybach pracy dla sytuacji zwyczajnych i sytuacji kryzysowych.
§  8. 
1.  W ramach trybu pracy dla sytuacji zwyczajnych pracownicy, o których mowa w § 4 pkt 1, pełnią ośmiogodzinny dyżur w czasie godzin pracy Ministerstwa, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Poza godzinami pracy Ministerstwa i w dni wolne od pracy, w ramach trybu pracy dla sytuacji zwyczajnych pracownicy, o których mowa w § 4 pkt 1, pełnią dyżur telefoniczny, zgodnie z harmonogramem zatwierdzanym przez Dyrektora, mając zapewniony dostęp do telefonu służbowego, poczty elektronicznej oraz sieci Internet.
3.  W ramach trybu pracy dla sytuacji kryzysowych pracownicy Ministerstwa, o których mowa w § 4, pełnią dyżur całodobowy zgodnie z harmonogramem zatwierdzanym przez Dyrektora.
4.  Na czas pełnienia dyżuru w trybie pracy dla sytuacji kryzysowych pracownicy Ministerstwa, o których mowa w § 4 pkt 2, zwolnieni są z wykonywania obowiązków określonych w opisach stanowisk pracy.
§  9.  O wprowadzeniu i odwołaniu pełnienia dyżurów w trybie pracy dla sytuacji kryzysowych decyduje Dyrektor, w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa.
§  10.  W przypadku organizowania lub udziału pracowników Ministerstwa w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego oraz konieczności monitorowania sytuacji w czasie trwania imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, Zespół może pełnić dyżury w trybie pracy dla sytuacji kryzysowych.
§  11. 
1.  Dyrektor Biura Administracyjno-Finansowego, w uzgodnieniu z Dyrektorem, zapewnia niezbędne wyposażenie pomieszczeń oraz odpowiednie warunki pracy dla osób pełniących dyżur.
2.  Dyrektor:
1) opracuje instrukcję pracy Zespołu określającą zasady jego funkcjonowania;
2) wyznaczy pomieszczenia na potrzeby Zespołu, w tym określi zapasowe miejsce jego pracy.
§  12.  Komórka organizacyjna Ministerstwa właściwa do spraw zarządzania kryzysowego prowadzi obsługę organizacyjno-biurową Zespołu.
§  13.  Traci moc zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Monitorowania Zagrożeń (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 23).
§  14.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.