Dziennik resortowy

Dz.Urz.MI.2008.3.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 4 lutego 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego do spraw przewozów drogowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Zespół Konsultacyjny do spraw przewozów drogowych, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Infrastruktury.
3. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Sekretarz lub Podsekretarz Stanu prowadzący sprawy transportu drogowego;
2) członkowie:
a) przedstawiciel Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce,
b) przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego,
c) przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Samochodowego,
d) przedstawiciel Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji,
e) przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych,
f) przedstawiciel Zrzeszenia Handlu Prywatnego i Usług,
g) trzech przedstawicieli stowarzyszeń przewoźników drogowych o zasięgu regionalnym,
h) dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury.
4. Pracami Zespołu Kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury.
§  2.
1. Zespół podejmuje działania w celu wypracowywania wspólnego stanowiska oraz rozwiązywania problemów występujących w przewozach drogowych.
2. Zadaniem Zespołu jest w szczególności:
1) identyfikacja problemów utrudniających wykonywanie transportu drogowego;
2) inicjowanie działań mających na celu poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych;
3) współpraca z organizacjami społecznymi transportu drogowego.
§  3.
1. Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek poszczególnych członków Zespołu.
2. Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniach inne osoby, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań Zespołu.
§  4. Obsługę organizacyjno-kancelaryjną Zespołu zapewnia Departament Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury.
§  5. Traci moc zarządzenie nr 3 Ministra Transportu z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw przewozów drogowych (Dz. Urz. MT Nr 2, poz. 4).
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.