Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2012.60

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania Zespołu - Komitetu ds. Wyboru Projektów dla Programu: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Zespół - Komitet ds. Wyboru Projektów dla Programu: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "Ministrem".
§  2.
1. Do zadań Zespołu należy:
1) ostateczny wybór i rekomendacja Ministrowi projektów kwalifikowalnych do wsparcia ze środków Programu: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014, zwanego dalej "Programem", na podstawie listy rankingowej projektów;
2) rekomendacja Ministrowi projektów kwalifikowalnych do wsparcia ze środków Programu na podstawie listy pozytywnie rozpatrzonych odwołań.
2. Projekty ocenia Zespół ds. Oceny Formalnej - na etapie oceny formalnej oraz Zespół ds. Oceny Wniosków - na etapie oceny merytorycznej.
3. Członków Zespołów, o których mowa w ust. 2, powołuje Minister spośród pracowników obsługującego go urzędu oraz ekspertów wskazanych przez Norweską Radę Sztuki.
§  3.
1. Osoby uczestniczące w pracach Zespołu funkcjonują jako:
1) członkowie - w odniesieniu do przedstawicieli organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego, parterów społecznych i Norweskiej Rady Sztuki;
2) obserwatorzy - w odniesieniu do przedstawicieli Krajowego Punktu Kontaktowego, przedstawicieli Komitetu Mechanizmu Finansowego oraz przedstawicieli innych podmiotów zaproszonych przez Przewodniczącego.
2. Członkami Zespołu są:
1) Przewodniczący Zespołu - którym jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odpowiedzialny za programowanie i koordynowanie zadań resortu w zakresie funduszy strukturalnych i innych funduszy europejskich;
2) ze strony Operatora (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) po jednym przedstawicielu:
a) Departamentu Dziedzictwa Kulturowego,
b) Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej,
c) Departamentu Narodowych Instytucji Kultury;
3) ze strony samorządu terytorialnego po jednym przedstawicielu:
a) Związku Województw RP,
b) Związku Miast Polskich;
4) ze strony parterów społecznych - po jednym przedstawicielu:
a) Związku Kompozytorów Polskich,
b) Związku Artystów Scen Polskich,
c) Stowarzyszenia Historyków Sztuki,
d) Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych;
5) ze strony Norweskiej Rady Sztuki - 3 przedstawicieli.
3. Przewodniczący do udziału w pracach Zespołu zaprasza, w charakterze obserwatorów z głosem doradczym, po jednym przedstawicielu z Krajowego Punktu Kontaktowego oraz z Państw-Darczyńców. Przewodniczący może zaprosić w charakterze obserwatorów również przedstawicieli innych podmiotów, w tym Norweskiego Dyrektoriatu ds. Dziedzictwa Kulturowego.
§  4.
1. Podmioty reprezentowane w Zespole wyznaczają, w formie pisemnej, swoich przedstawicieli, o których mowa w § 3 ust. 2, oraz zastępców przedstawicieli, którzy biorą udział w posiedzeniu w przypadku nieobecności członka Zespołu.
2. Członkostwo w Zespole wygasa:
1) z chwilą utraty przez członka Zespołu funkcji, z którą jest ono związane;
2) w przypadku odwołania członka Zespołu przez podmiot, który go wyznaczył;
3) w przypadku śmierci.
§  5.
1. Zespół jest powoływany na okres realizacji działań finansowanych w ramach Programu.
2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zastępuje go jego stały zastępca, wskazany przez Przewodniczącego Zespołu.
3. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy Zespołu, przyjęty na pierwszym posiedzeniu Zespołu.
§  6.
1. Posiedzenie Zespołu oraz jego obsługę zapewnia Sekretariat Zespołu.
2. Funkcję Sekretariatu Zespołu pełni Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

UZASADNIENIE

Niniejsze zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołujące Zespół - Komitet ds. Wyboru Projektów Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 zostało sporządzone na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392).

Konieczność powołania Zespołu wynika z art. 6.4 Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014, przyjętych przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG zgodnie z art. 8.8 Protokołu 38 b do Umowy o EOG w dniu 13 stycznia 2011 r. i zatwierdzonych przez Stały Komitet Państw EFTA w dniu 18 stycznia 2011 r., ze zmianami w dniu 4 stycznia 2012 r.

Do zadań Zespołu należy ostateczna rekomendacja projektów do dofinansowania w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Przedmiotowe zarządzenie określa skład, strukturę i zadania pracy Zespołu.

Przewiduje się, iż wejście w życie zarządzenia może pociągnąć za sobą konieczność zaangażowania środków budżetu państwa do współfinansowania działań związanych z obsługą prac Zespołu - Komitetu ds. Wyboru Projektów (np. na koszty ekspertyz lub tłumaczeń, koszty te zostaną sfinansowane z tzw. kosztów zarządzania Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego). Członkowie Zespołu - Komitetu ds. Wyboru Projektów nie będą pobierali wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Zespole, a będą delegowani z miejsca pracy przez instytucje, które reprezentują.

Przedmiotowa regulacja nie spowoduje istotnych długookresowych następstw w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Projekt zarządzenia nie jest objęty zakresem działania prawa Unii Europejskiej.