Dz.Urz.MNiSW.2018.49

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się, na okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., Zespół interdyscyplinarny do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych", zwany dalej "zespołem".
§  2.  W skład zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Grzegorz Przebinda;
2) wiceprzewodniczący:
a) Magdalena Król,
b) Rafał Wojciechowski;
3) członkowie:
a) Michał Arabski,
b) Wiesław Banyś,
c) Antoni Bartoszek,
d) Tomasz Bąkowski,
e) Krzysztof Bielawski,
f) Ilona Biernacka-Ligięza,
g) Renata Bizek-Tatara,
h) Tomasz Bocheński,
i) Sławomir Boncel,
j) Wojciech Bonenberg,
k) Kamila Budrowska,
l) Iwona Chrzanowska,
m) Wojciech Chudziak,
n) Jan Cieciuch,
o) Marek Cierach,
p) Małgorzata Dajnowicz,
q) Małgorzata Danielewiczowa,
r) Janusz Datta,
s) Andrzej Derdziuk,
t) Józef Dobosz,
u) Henryk Domański,
v) Stanisław Drozdowski,
w) Marek Droździk,
x) Artur Duchaczek,
y) Andrzej Dziadzio,
z) Stanisław Fel,
za) Wojciech Fendler,
zb) Karol Fijałkowski,
zc) Mirosław Filiciak,
zd) Jarosław Fugiel,
ze) Zbigniew Gaciong,
zf) Tomasz Gackowski,
zg) Ryszard Gerlach,
zh) Michał Głowacki,
zi) Joanna Golińska-Pilarek,
zj) Marzena Górecka,
zk) Maciej Górecki,
zl) Mirosław Graczyk,
zm) Piotr Gruba,
zn) Joanna Haberko,
zo) Sławomir Hausman,
zp) Agnieszka Hess,
zq) Jerzy Hoła,
zr) Piotr Izak,
zs) Andrzej Jarmoluk,
zt) Krzysztof Jarosz,
zu) Piotr Jasiński,
zv) Piotr Juszkiewicz,
zw) Andrzej Juszczyk,
zx) Janina Kabatc,
zy) Ryszard Kasperowicz,
zz) Ryszard Kleszcz,
zza) Marek Klonowski,
zzb) Zbigniew Kmieć,
zzc) Roman Kochnowski,
zzd) Jerzy Kosiński,
zze) Małgorzata Kosowska,
zzf) Aurelia Kotkiewicz,
zzg) Łukasz Kowalik,
zzh) Krystyna Krawiec-Złotkowska,
zzi) Barbara Kryk,
zzj) Wojciech Kryszewski,
zzk) Michał Kuciej,
zzl) Tomasz Kuczur,
zzm) Roman Lechowski,
zzn) Krystyna Leszczyńska,
zzo) Piotr Ładyżyński,
zzp) Adam Łajtar,
zzq) Maria Łanczont,
zzr) Ewa Maj,
zzs) Andrzej Makowski,
zzt) Piotr Małkowski,
zzu) Ewa Marciniak,
zzv) Józef Marecki,
zzw) Maciej Marszałek,
zzx) Maciej Maryl,
zzy) Radosław Marzęcki,
zzz) Jarosław Matwiejuk,
zzza) Lidia Michalska-Bracha,
zzzb) Piotr Muchowski,
zzzc) Radosław Pawelec,
zzzd) Tadeusz Peryt,
zzze) Joanna Piechowiak-Lamparska,
zzzf) Krzysztof Pietrowicz,
zzzg) Ewa Piętka,
zzzh) Agnieszka Pollo,
zzzi) Agata Popławska,
zzzj) Leszek Porębski,
zzzk) Michał Praszałowicz,
zzzl) Lucyna Rotter,
zzzm) Tomasz Rozkrut,
zzzn) Andrzej Rusin,
zzzo) Janusz Ryczkowski,
zzzp) Elżbieta Dagny Ryńska,
zzzq) Teodozja Rzeuska,
zzzr) Marek Sarna,
zzzs) Paweł Sobczyk,
zzzt) Bogdan Sojkin,
zzzu) Marek Sokołowski,
zzzv) Sławomir Sowiński,
zzzw) Wojciech Stanek,
zzzx) Katarzyna Starowicz-Bubak,
zzzy) Elżbieta Stephan,
zzzz) Łukasz Stettner,
zzzza) Michał Strzelecki,
zzzzb) Barbara Surma,
zzzzc) Lech Wojciech Szajdak,
zzzzd) Krzysztof Szczucki,
zzzze) Anna Szelągowska,
zzzzf) Romuald Szeremietiew,
zzzzg) Lucyna Szot,
zzzzh) Agnieszka Szudarek,
zzzzi) Tomasz Szwaczkowski,
zzzzj) Tomasz Śliwiński,
zzzzk) Lucjan Świto,
zzzzl) Jarosław Teska,
zzzzm) Ewa Tomaszewska,
zzzzn) Lech Trzcionkowski,
zzzzo) Beata Walęciuk-Dejnęka,
zzzzp) Michał Wawrzonek,
zzzzq) Aleksander Welfe,
zzzzr) Jerzy Wilkin,
zzzzs) Ryszard Winiarczyk,
zzzzt) Przemysław Wiszewski,
zzzzu) Andrzej Wit,
zzzzv) Michał Wojciechowski,
zzzzw) Leszek Wroński,
zzzzx) Jadwiga Wyszkowska,
zzzzy) Paweł Zajas,
zzzzz) Andrzej Zieliński,
zzzzza) Mariusz Zięba,
zzzzzb) Mariusz Ziółkowski,
zzzzzc) Marek Żyromski,
zzzzzd) Przemysław Żywiczyński.
§  3.  Do zadań zespołu należy:
1) ocena formalna wniosków składanych w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych", zwanego dalej "programem";
2) ocena merytoryczna wniosków składanych w ramach programu, polegająca na przypisaniu wartości punktowych poszczególnym szczegółowym kryteriom przyznawania pomocy;
3) przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw nauki, zwanemu dalej "ministrem", wyników oceny merytorycznej wniosków, odrębnie dla każdej dziedziny nauki, dla której był ogłoszony konkurs, wraz z propozycją przyznania albo odmowy przyznania pomocy;
4) przedstawienie ministrowi szczegółowego uzasadnienia w przypadku propozycji przyznania pomocy w kwocie niższej niż wnioskowana albo odmowy przyznania pomocy.
§  4. 
1.  Przewodniczący kieruje pracami zespołu, a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;
2) przydziela zadania członkom zespołu;
3) zaprasza na posiedzenia zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach zespołu.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.
§  5. 
1.  Zespół działa na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.
2.  Zawiadomienia o terminie oraz o miejscu posiedzenia zespołu wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przez terminem posiedzenia.
3.  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
4.  W szczególnych przypadkach przewodniczący może wyrazić zgodę na udział członka zespołu w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5.  Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie rozstrzygnięcia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu zespołu.
§  6. 
1.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
2.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3.  Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść rozstrzygnięć zespołu.
4.  Protokół podpisuje przewodniczący albo wiceprzewodniczący, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  7. 
1.  Przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz członkowie zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań zespołu.
2.  Przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz członkowie zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw, w przypadku gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:
1) uczestniczyli w opracowywaniu ocenianego projektu lub wniosku;
2) sprawa dotyczy zatrudniających ich jednostek;
3) sprawa dotyczy jednostek, w których jest zatrudniona osoba pozostająca z nimi w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia albo w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.
3.  Przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz członkowie zespołu przed pierwszym posiedzeniem zespołu składają ministrowi:
1) oświadczenie, w którym zobowiązują się działać bezstronnie w interesie publicznym;
2) oświadczenie, że nie będą wykorzystywać i udostępniać osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań zespołu.
§  8.  Obsługę zespołu zapewnia Departament Nauki.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).