Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2018.39

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości"

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się, na okres od dnia 30 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., Zespół interdyscyplinarny do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości", zwany dalej "Zespołem".
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) 2  w grupie nauk humanistycznych, społecznych, o sztuce i twórczości artystycznej:
a) Andrzej Bronk,
b) Wiesław Czołpiński,
c) Grażyna Dehnel,
d) Tomasz Kalisz,
e) Antoni Zdzisław Kamiński,
f) Rafał Kasprzak,
g) Roman Marek Mazurkiewicz,
h) Anna Nowak,
i) Piotr Roszak,
j) Justyna Szklarczyk-Lauer,
k) Piotr Welk,
l) Michał Wierzchoń,
m) Jacek Ireneusz Witkoś,
n) Rafał Wojciechowski,
o) Anna Wziątek-Kubiak;
2) w grupie nauk ścisłych i inżynierskich:
a) Arkadiusz Chworoś,
b) Arkadiusz Derkowski,
c) Marek Faryna,
d) Jerzy Jurkiewicz - przewodniczący,
e) Krzysztof Jan Kaliński,
f) Krystyna Kazimierowicz-Frankowska,
g) Zbigniew Kłos,
h) Agnieszka Kowalczuk,
i) Joanna Kyzioł-Komosińska,
j) Stanisław Mazur,
k) Adam Sawicki,
l) Karol Seweryn,
m) Barbara Trzebicka,
n) Tadeusz Uhl,
o) Ryszard Winiarczyk;
3) w grupie nauk o życiu:
a) Emilia Bagnicka,
b) Andrzej Bojarski,
c) Marek Darowski,
d) Katarzyna Izydorczyk,
e) Elżbieta Kompanowska-Jezierska,
f) Stanisław Mazur,
g) Aldona Mueller-Bieniek,
h) Jolanta Nastula,
i) Agnieszka Olejniczak,
j) Andrzej Pilc,
k) Artur Zdunek,
l) Magdalena Zielińska.
§  3.  Do zadań Zespołu należy:
1) ocena merytoryczna wniosków zgłoszonych w ramach programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości";
2) sporządzenie pisemnych opinii o wnioskach, stanowiących rekomendację do wydania decyzji o przyznaniu albo odmowie przyznania środków finansowych oraz listy rekomendowanych projektów.
§  4. 
1.  Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;
2) przydziela zadania członkom Zespołu;
3) zaprasza na posiedzenia Zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Zespołu.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.
§  5. 
1.  Zespół działa na posiedzeniach.
2.  Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia Zespołu wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
3.  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
4.  Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie rozstrzygnięcia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu.
§  6. 
1.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
2.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3.  Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść rozstrzygnięć Zespołu.
4.  Projekt protokołu jest udostępniany członkom Zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.
5.  Protokół podpisuje przewodniczący albo członek Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  7. 
1.  Członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań Zespołu.
2.  Członkowie Zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw w przypadku gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:
1) uczestniczyli w opracowaniu ocenianego projektu lub wniosku;
2) sprawa dotyczy zatrudniających ich jednostek;
3) sprawa dotyczy jednostek, w których jest zatrudniona osoba pozostająca z nimi w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia albo w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.
3.  Członkowie Zespołu przed pierwszym posiedzeniem Zespołu składają ministrowi właściwemu do spraw nauki:
1) oświadczenie, w którym zobowiązują się działać bezstronnie w interesie publicznym;
2) oświadczenie, że nie będą wykorzystywać i udostępniać osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań Zespołu.
§  8.  Obsługę Zespołu zapewnia Departament Nauki.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).
2 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 26 września 2018 r. (Dz.Urz.MNiSW.2018.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 września 2018 r.