Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Uniwersytet Młodych Wynalazców".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2014.58

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 17 października 2014 r.
w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Uniwersytet Młodych Wynalazców"

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 2
Powołuje się na okres od dnia 21 października 2014 r. do dnia 29 lutego 2016 r. Zespół interdyscyplinarny do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Uniwersytet Młodych Wynalazców", zwany dalej "Zespołem".
§  2.
1.
Do zadań Zespołu należy:
1)
ocena wniosków zgłoszonych w ramach programu "Uniwersytet Młodych Wynalazców" dokonywana z uwzględnieniem zasad określonych w ogłoszeniu o konkursie;
2)
przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw nauki listy rankingowej wniosków rekomendowanych do finansowania wraz z określeniem proponowanego dofinansowania;
3)
ocena raportów końcowych z realizacji projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu "Uniwersytet Młodych Wynalazców".
2.
Minister właściwy do spraw nauki może powierzać Zespołowi lub jego członkom dodatkowe zadania związane z oceną wniosków, w szczególności przygotowywanie dodatkowych opinii, ekspertyz i propozycji rozstrzygnięć.
3.
Zespół w szczególnych przypadkach może zasięgać opinii ekspertów zewnętrznych.
§  3.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - prof. Zbigniew Marciniak;
2)
członkowie:
a)
prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek,
b)
prof. Andrzej Paweł Bartoszewicz,
c)
prof. Bronisław Cymborowski,
d)
prof. Włodzimierz Kucharczyk.
§  4.
1.
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - wyznaczony przez niego członek Zespołu.
2.
Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1)
zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
2)
ustalenie organizacji pracy oraz trybu pracy Zespołu;
3)
wyznaczanie zadań członkom Zespołu.
§  5.
1.
Zespół ustala opinie i podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w sprawach, o których mowa w § 2.
2.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego lub członka Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3.
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść powziętych ustaleń.
4.
Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek Zespołu prowadzący posiedzenie.
§  6.
Członek Zespołu podlega wyłączeniu z udziału w ocenie wniosków konkursowych dotyczących jednostki, w której jest zatrudniony lub gdy istnieją inne okoliczności mogące wpłynąć na jego bezstronność.
§  7.
Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Innowacji i Rozwoju.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).
2 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MNiSW.2015.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 2015 r.