Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw projektów zamawianych objętych Programem Wieloletnim pn.: "Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.13.91

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2004
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 19 listopada 2004 r.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw projektów zamawianych objętych Programem Wieloletnim pn.: "Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008"

Na podstawie art. 8a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się na okres od dnia 22 listopada 2004 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. Zespół Interdyscyplinarny do spraw projektów zamawianych objętych Programem Wieloletnim pn.: "Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008", zwany dalej "Zespołem".
§  2.
Do zadań Zespołu należy:
1)
rozpatrywanie i dokonywanie ocen ofert na wykonanie projektów zamawianych objętych Programem Wieloletnim pn.: "Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008", zwanych dalej "projektami zamawianymi", przedstawianych przez Realizatora Programu - Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu;
2)
podejmowanie uchwał w sprawie finansowania projektów zamawianych;
3)
dokonywanie oceny raportów rocznych i raportów końcowych oraz rozliczanie środków finansowych przyznanych na realizację projektów zamawianych;
4)
przedstawianie Przewodniczącemu Komitetu Badań Naukowych opinii o realizacji projektów zamawianych.
§  3. 1
W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący - Józef Szala

Członkowie: - Tadeusz Piotr Burakowski

- Marek Hetmańczyk

- Krzysztof Marchelek

- Jerzy Merkisz

- Jerzy Mydlarz

- Stanisław Soja

- Józef Szczepan Suchy

- Marian Włodzimierz Sułek.

§  4.
1.
Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz wykaz osób zaproszonych na posiedzenie.
2.
Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z projektem porządku obrad oraz materiałami przeznaczonymi do rozpatrzenia uczestnicy posiedzenia powinni otrzymać nie później niż na siedem dni przed terminem posiedzenia.
3.
W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może skrócić termin określony w ust. 2.
§  5.
Posiedzenia Zespołu, zgodnie z przyjętym przez Zespół porządkiem obrad, prowadzi Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek Zespołu.
§  6.
1.
Zespół podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zespołu.
2.
W sprawach proceduralnych Zespół ustala opinie i podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
§  7.
1.
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.
2.
W protokole, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się treść uchwał powziętych przez Zespół.
§  8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Nr 18/2001 Komitetu Badań Naukowych z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie Regulaminu Komitetu Badań Naukowych (Dz. Urz. MN i KBN Nr 8, poz. 27).
§  9.
Obsługę Zespołu zapewnia Departament Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 42/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.Urz.MNiIiKBN.04.14.103) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 grudnia 2004 r.