Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2013.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1  
z dnia 14 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185 poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1. 2  Powołuje się, na okres od dnia 15 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., Zespół interdyscyplinarny do spraw Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, zwany dalej "Zespołem".
§  2. W skład Zespołu wchodzą:

- Walerian Arabczyk,

- Adam Barcikowski,

- Romuald Będziński,

- Bożenna Borkowska,

- Bogusław Broda,

- Grażyna Budryn,

- Wojciech Cellary,

- Adam Cenian,

- Tadeusz Chmielniak,

- Elżbieta Czarnowska,

- Stefan Czyżewski,

- Jacek Dabert,

- Piotr Dahlig,

- Kazimierz Darowicki,

- Leszek Dobrzański,

- Zbigniew Fedyczak,

- Ewa Florek,

- Marek Gajewski,

- Zbigniew Giergiczny,

- Ireneusz Grabowski,

- Jan Gruszecki,

- Edward Guzik,

- Marek Hetmańczyk,

- Krzysztof Jajuga,

- Adam Janiak,

- Marek Jasiński,

- Teofil Jesionowski,

- Cezary Kabała,

- Aleksander Karwiński,

- Zdzisław Kołaczkowski,

- Leszek Konopski,

- Jarosław Koperski,

- Ryszard Kornijów,

- Monika Kotynia,

- Zygmunt Kowalski,

- Piotr Kozłowski,

- Ewa Krogulec,

- Rafał Kruszyński,

- Krzysztof Kubiak,

- Marek Lankosz,

- Michał Leśniewski,

- Eugeniusz Łągiewka,

- Tomasz Łodygowski,

- Krzysztof Magnucki,

- Krzysztof Marchelek,

- Józef Matych,

- Jerzy Merkisz,

- Jarosław Mikielewicz,

- Waldemar Minkina,

- Barbara Niwińska,

- Jerzy Nowacki,

- Danuta Ostalska-Nowicka,

- Zbigniew Pakieła,

- Dorota Pawlak,

- Zofia Pawłowska,

- Lucjan Pawłowski,

- Agnieszka Płażek,

- Ireneusz Płuska,

- Artur Pupka,

- Artur Radecki-Pawlik,

- Marek Rogowski,

- Gabriel Rokicki,

- Czesława Rosik-Dulewska,

- Krzysztof Santarek,

- Jan Sieniawski,

- Zbigniew Sierota,

- Konstanty Skalski,

- Andrzej Stateczny,

- Tomasz Stokłosa,

- Mikołaj Szafran,

- Marian Szczerek,

- Piotr Tarkowski,

- Andrzej Teodorczyk,

- Andrzej Trochimczuk,

- Waldemar Tuszyński,

- Andrzej Tylikowski,

- Tadeusz Uhl,

- Bogdan Walkowiak,

- Jacek Winiarski,

- Anna Wrzosek,

- Lucjan Wyrwicz,

- Andrzej Zając,

- Grażyna Zakrzewska-Trznadel,

- Mariola Zawada.

§  3. Do zadań Zespołu należy:
1) opiniowanie wniosków o zmianę warunków umów zawartych na realizację inwestycji w ramach Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, zwanego dalej "programem";
2) ocena raportów rocznych i końcowych z realizacji inwestycji w ramach programu;
3) opiniowanie innych spraw związanych z realizacją inwestycji w ramach programu.
§  4.
1. Zespół wykonuje zadania w trybie obiegowym.
2. Rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w § 3, są podejmowane na podstawie opinii członków Zespołu.
§  5. 3  Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Nauki.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 27 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.MNiSW.2016.84) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 grudnia 2016 r.
3 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 27 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.MNiSW.2016.84) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 grudnia 2016 r.