Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2008.2.25

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2008
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Oceny Wniosków w ramach Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa technologiczna I"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795) zarządza się, co następuje:
§  1. 1 Powołuje się na okres od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Zespół Interdyscyplinarny do spraw Oceny Wniosków w ramach Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa technologiczna I", zwany dalej "Zespołem".
§  2. 2 W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący Zespołu - Henryk Jan Górecki

Członkowie Zespołu: - Jerzy Cieślik

- Tomasz Cioska

- Piotr Dumania

- Zofia Kędzior

- Ryszard Kozłowski

- Roman Kustosz

- Janusz Marszalec

- Jarosław Mizera

- Krzysztof Pietraszkiewicz

- Stanisław Rogut

- Roman Siedlikowski

- Emil Stępień

- Tadeusz Uhl.

§  3.
1. Do zadań Zespołu należy:
1) dokonanie oceny i zaopiniowanie wniosków skierowanych przez Zespół Odwoławczy do ponownego rozpatrzenia;
2) przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw nauki rekomendacji dotyczących przyznania bądź odmowy przyznania środków finansowych na realizację poszczególnych projektów.
3) 3 dokonanie oceny i zaopiniowanie raportów z realizacji umów na działalność jednostki wspierającej w ramach Modułu II Inicjatywy technologicznej;
4) 4 dokonanie oceny i zaopiniowanie raportów z umów na realizację zadań Punktów Kontaktowych Inicjatywy technologicznej I.
§  4.
1. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz wykaz osób zaproszonych na posiedzenie.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z projektem porządku obrad oraz materiałami przeznaczonymi do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia powinni otrzymać nie później niż trzy dni przed terminem posiedzenia.
3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
§  5.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności - wskazany przez niego członek Zespołu.
2. Zespół ustala opinie i podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów.
3. Członek Zespołu jest zobowiązany nie uczestniczyć w postępowaniu dotyczącym wniosku, jeśli jego udział w tym postępowaniu mógłby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności lub powodowałby powstanie konfliktu interesów.
§  6.
1. Przewodniczący Zespołu przyporządkowuje wnioski poszczególnym członkom Zespołu.
2. Do obowiązków członka Zespołu należy:
1) dokonanie, na podstawie dokumentacji wniosku, oceny projektu skierowanego przez Zespół Odwoławczy do ponownego rozpatrzenia;
2) sporządzenie projektu opinii Zespołu w sprawie danego wniosku.
§  7. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu. W protokole zamieszcza się treść rekomendacji powziętych przez Zespół.
§  8. Obsługę organizacyjną i biurową Zespołu zapewnia Departament Strategii i Rozwoju Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

1 § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 24/2008 z dnia 23 maja 2008 r. (Dz.Urz.MNiSW.08.2.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 maja 2008 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 29/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz.Urz.MNiSW.08.3.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 czerwca 2008 r.

2 § 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 62 z dnia 24 października 2008 r. (Dz.Urz.MNiSW.08.4.83) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 października 2008 r.
3 § 3 ust. 1 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 24/2008 z dnia 23 maja 2008 r. (Dz.Urz.MNiSW.08.2.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 maja 2008 r.
4 § 3 ust. 1 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 24/2008 z dnia 23 maja 2008 r. (Dz.Urz.MNiSW.08.2.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 maja 2008 r.