Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2008.2.35

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 kwietnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2008
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795) w związku z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne (Dz. U. Nr 195, poz. 1407) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się na okres od dnia 25 kwietnia 2008 r. do dnia 25 lipca 2008 r. Zespół Interdyscyplinarny do spraw oceny wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne, zwany dalej "Zespołem".
§  2. Do zadań Zespołu należy:
1) ocena wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej "Ministrem", za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne;
2) przedstawienie Ministrowi nie więcej niż trzech nominacji do nagrody w każdej kategorii.
§  3. W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący - Henryk Górecki

Członkowie: - Jerzy Bralczyk

- Eugeniusz Butruk

- Marek Dietrich

- Mirosław Duchowski

- Roman Hauser

- Tomasz Jasiński

- Leszek Kaczmarek

- Zofia Kędzior

- Henryk Koroniak

- Marek Lewandowski

- Jan Madey

- Karol Myśliwiec

- Andrzej Pelczar

- Wojciech Przetakiewicz

- Antoni Rogalski

- Wojciech Stec

- Andrzej Szczepański

- Henryk Szymczak

- Maciej Zabel

Sekretarz - Jolanta Karwowska.

§  4. Zespół dokonuje oceny wniosków z uwzględnieniem odpowiednio kryteriów i terminu, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne.
§  5. Członkowie Zespołu nie mogą ubiegać się o nagrodę.
§  6. Przewodniczący Zespołu może zasięgać opinii ekspertów.
§  7.
1. Członkowie Zespołu oceniają wnioski, przyznając im punkty w skali od 1 do 10, w której 10 oznacza ocenę najwyższą.
2. Zespół przedstawia Ministrowi, jako nominacje do nagrody, wnioski wybrane spośród tych, które uzyskały największą liczbę punktów.
§  8.
1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zespołu.
2. Jeżeli w wyniku głosowania liczba głosów "za" jest równa liczbie głosów "przeciw", decyzję podejmuje Przewodniczący Zespołu.
§  9.
1. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.
2. W protokole zamieszcza się opinie i oceny wraz z ich uzasadnieniem.
§  10. Członkowie Zespołu są zobowiązani do nieujawniania informacji związanych z przebiegiem prac Zespołu.
§  11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy zarządzenia Nr 7/2005 Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie Regulaminu działania Rady Nauki (Dz. Urz. MNiI Nr 3, poz. 22 oraz Dz. Urz. MEiN z 2006 r. Nr 1, poz. 11).
§  12. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).