Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2018.45

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się, na okres od dnia 10 września 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., Zespół interdyscyplinarny do oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo- techniczne, zwany dalej "Zespołem".
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Bogdan Szlachta;
2) członkowie:
a) Włodzimierz Bednarek,
b) Anna Brillowska-Dąbrowska,
c) Piotr Buła,
d) Sławomir Buryła,
e) Andrzej Chojnowski,
f) Jerzy Czmochowski,
g) Jarosław Dyks,
h) Jarosław Figwer,
i) Piotr Formanowicz,
j) Stanisław Czesław Gaca,
k) Antoni Zdzisław Kamiński,
l) Jerzy Kisilowski,
m) Dariusz Mierzwiński,
n) Jerzy Nowocień,
o) Ewa Pilarska.
§  3.  Do zadań Zespołu należy:
1) ocena merytoryczna wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo- techniczne;
2) przedstawienie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wraz z uzasadnieniem, nie więcej niż trzech nominacji do nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, w każdej z następujących kategorii:
a) badania podstawowe,
b) badania na rzecz rozwoju społeczeństwa,
c) badania na rzecz rozwoju gospodarki.
§  4. 
1.  Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;
2) przydziela członkom Zespołu zadania;
3) zaprasza na posiedzenia Zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Zespołu.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.
§  5. 
1.  Zespół działa na posiedzeniach.
2.  Zawiadomienie o terminie oraz miejscu posiedzenia Zespołu wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
3.  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
4.  Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie rozstrzygnięcia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu.
§  6. 
1.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
2.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3.  Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść rozstrzygnięć Zespołu.
4.  Projekt protokołu jest udostępniany członkom Zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.
5.  Protokół podpisuje przewodniczący albo członek Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  7. 
1.  Przewodniczący oraz członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań Zespołu.
2.  Przewodniczący oraz członkowie Zespołu nie mogą ubiegać się o przyznanie nagród.
3.  Przewodniczący oraz członkowie Zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w dokonywaniu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:
1) pozostają z kandydatem do nagrody w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia albo w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że ocena wniosku może mieć wpływ na jego prawa i obowiązki;
2) są zatrudnieni w tej samej jednostce naukowej co kandydat do nagrody.
4.  Przewodniczący oraz członkowie Zespołu przed pierwszym posiedzeniem Zespołu składają Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
1) oświadczenie, w którym zobowiązują się działać bezstronnie w interesie publicznym;
2) oświadczenie, że nie będą wykorzystywać i udostępniać osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań Zespołu.
§  8.  Obsługę Zespołu zapewnia Departament Nauki.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).