Powołanie Zespołu Etyków przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych. - OpenLEX

Powołanie Zespołu Etyków przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2016.7.107

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu Etyków przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych

GD.0070.1.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.), w związku z § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu PGL LP - w wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikających z art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - zarządzam, co następuje:

§  1.
Powołuję zespół opiniodawczo-doradczy przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych pod nazwą Zespół Etyków, zwany dalej Zespołem.
§  2.
1.
W skład Zespołu będą wchodziły osoby, które swoją wiedzą i kompetencjami zawodowymi będą wspierać Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w działaniach, o których mowa w paragrafie 3.
2.
Zaproszenie do Zespołu wymaga formy pisemnej.
§  3.
Celem Zespołu jest udzielanie konsultacji, wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących aksjologicznych podstaw leśnictwa.
§  4.
Obsługę Zespołu zapewnia Gabinet Dyrektora.
§  5.
Członkom Zespołu zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet - na zasadach obowiązujących przy delegacjach służbowych pracowników PGL LP, na podstawie odrębnych umów.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.