Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2019.64

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu ekspertów przygotowującego rekomendacje dotyczące przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji rynkowych: wspomaganie obsługi procesów księgowych, obsługa procesów księgowych, zarządzanie procesami księgowymi, zarządzanie procesami płacowymi

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534) w związku z § 2-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. poz. 1321) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół ekspertów przygotowujący rekomendacje dotyczące przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji rynkowych:
1) wspomaganie obsługi procesów księgowych;
2) obsługa procesów księgowych;
3) zarządzanie procesami księgowymi;
4) zarządzanie procesami płacowymi

- zwany dalej "Zespołem".

§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Małgorzata Winter - Przewodnicząca Zespołu;
2) Agnieszka Kister - członek Zespołu;
3) Lidia Olszak - członek Zespołu.
§  3.  Do zadań Zespołu należy:
1) porównanie wymaganych efektów uczenia się dla kwalifikacji rynkowych, o których mowa w § 1, z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia;
2) opracowanie i przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych rekomendacji dotyczących przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji rynkowych, o których mowa w § 1.
§  4. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zespołu.
2.  Zespół obraduje na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący Zespołu.
3.  Rekomendacja przyjmowana jest zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Zespołu.
§  5.  Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej.
§  6. 
1.  Członkom Zespołu przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu.
2.  Szczegółowe kwestie dotyczące wynagradzania członków Zespołu określa umowa zawarta pomiędzy ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a członkiem Zespołu.
§  7.  Zespół ulega rozwiązaniu, odpowiednio:
1) z dniem wydania pozytywnej opinii Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o której mowa w art. 21 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zwanej dalej "ustawą" albo
2) z dniem przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych ponownej rekomendacji, o której mowa w art. 21 ust. 6 pkt 2 ustawy.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.