Dz.Urz.MRPiPSp.2018.28

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu ekspertów przygotowującego rekomendację dotyczącą przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych"

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669), art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 2153) w związku z § 2-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. poz. 1321) zarządza się, co następuje:
§  1.  W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powołuje się Zespół ekspertów przygotowujący rekomendację dotyczącą przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych", zwany dalej "Zespołem", jako organ pomocniczy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem".
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Tomasz Andrzej Wardach - Przewodniczący Zespołu;
2) Beata Stanibuła - członek Zespołu;
3) Agnieszka Majcher-Teleon - członek Zespołu.
§  3.  Do zadań Zespołu należy:
1) porównanie wymaganych efektów uczenia dla kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych" z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia;
2) opracowanie i przedstawienie Ministrowi rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych".
§  4. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zespołu.
2.  Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu i przewodniczenie obradom;
2) ustalanie porządku posiedzenia;
3) przedstawienie rekomendacji Zespołu;
4) w razie potrzeby - informowanie Ministra o bieżącej działalności Zespołu.
§  5. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach.
2.  Miejsce i termin posiedzeń Zespołu wyznacza Przewodniczący Zespołu.
3.  Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu inne osoby z głosem doradczym.
4.  Rekomendacja przyjmowana jest w drodze głosowania zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Zespołu.
5.  W przypadku nieobecności na posiedzeniu co najmniej jednego z członków Zespołu, Zespół może przyjąć rekomendację w drodze korespondencyjnej, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
6.  Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.
§  6.  Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
§  7.  Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Prawa Pracy.
§  8.  Zespół ulega rozwiązaniu, odpowiednio:
1) z dniem wydania pozytywnej opinii Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o której mowa w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zwanej dalej "ustawą", albo
2) z dniem przedstawienia Ministrowi ponownej rekomendacji, o której mowa w art. 21 ust. 6 pkt 2 ustawy.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.