Powołanie Zespołu ekspertów do spraw oceny wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom i doktorantom.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2015.81

Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania Zespołu ekspertów do spraw oceny wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom i doktorantom

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) w związku z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. poz. 1050) i § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz. U. poz. 1051) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Tworzy się Zespół ekspertów do spraw oceny wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane w 2015 r. studentom i doktorantom, zwany dalej "Zespołem".
2.
Zespół jest organem pomocniczym Ministra Zdrowia.
§  2.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
2)
prof. dr hab. Jerzy Pałka - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
3)
dr hab. Rafał Bartoszewski - przedstawiciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
4)
dr hab. Ewa Bień - przedstawiciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
5)
dr Joanna Strzelczyk - przedstawiciel Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
6)
dr hab. Dorota Wrześniok - przedstawiciel Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
7)
prof. dr hab. Barbara Jodłowska-Jędrych - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
8)
prof. nadzw. dr hab. Hanna Trębacz - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
9)
prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
10)
prof. dr hab. Anna Woźniacka - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
11)
dr hab. Agnieszka Bienert - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
12)
dr Alicja Kalinowska-Łyszczarz - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
13)
prof. dr hab. Adam Klimowicz - przedstawiciel Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
14)
prof. dr hab. Piotr Prowans - przedstawiciel Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
15)
prof. dr hab. Marek Naruszewicz - przedstawiciel Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
16)
dr hab. Bronisława Pietrzak - przedstawiciel Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
17)
dr Katarzyna Połtyn-Zaradna - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
18)
dr Jakub Trnka - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
2.
W pracach Zespołu na prawach członka uczestniczy Przedstawiciel Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 i 2, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.
4.
W pracach zespołu może uczestniczyć bez prawa głosu czterech przedstawicieli Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, w tym Dyrektor Departamentu lub Zastępca Dyrektora Departamentu.
§  3.
Do zadań Zespołu należy:
1)
opracowanie klucza oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia metodą punktową, odrębnie dla studentów oraz doktorantów, dostosowanego do poziomu studiów, odpowiednio - pierwszego i drugiego oraz trzeciego stopnia kształcenia;
2)
ocena wniosków o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów metodą punktową;
3)
przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rankingu wniosków o przyznanie stypendiów, o których mowa w pkt 1, uszeregowanego według największej liczby punktów wraz z uzasadnieniem, w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r.
§  4.
1.
Zespół pracuje na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący Zespołu lub w razie nieobecności Przewodniczącego - Zastępca Przewodniczącego.
2.
Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3.
Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
4.
Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym.
5.
Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
§  5.
1.
Członkom Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1, przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu w wysokości do 50 % stawki miesięcznego wynagrodzenia wykładowcy, określonej w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1571 oraz z 2015 r. poz. 1452).
2.
Członkom Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
3.
Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.
§  6.
Zespół wybiera Przewodniczącego Zespołu oraz Zastępcę Przewodniczącego spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
§  7.
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.
§  8.
Zespół ulega rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2015 r.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).