Powołanie zespołu ekspertów do porównania wymaganych efektów uczenia dla kwalifikacji rynkowej - "Obsługa platformy do nauczania zdalnego" z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2020.35

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania zespołu ekspertów do porównania wymaganych efektów uczenia dla kwalifikacji rynkowej - "Obsługa platformy do nauczania zdalnego" z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się zespół ekspertów do porównania wymaganych efektów uczenia dla kwalifikacji rynkowej - "Obsługa platformy do nauczania zdalnego" z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym Ministra Cyfryzacji.
§  2. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący Zespołu: Bogusław Dębski - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;
2)
członkowie Zespołu:
a)
Anna Laszuk - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
b)
Mateusz Przywara - Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.
§  3. 
1. 
Zadaniem Zespołu jest przygotowanie rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji rynkowej "Obsługa platformy do nauczania zdalnego".
2. 
Rekomendacja zawiera efekty uczenia się wymagane dla tej kwalifikacji, opisane zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, będące podstawą przypisania danego poziomu.
3. 
Rekomendacja przedstawiana jest Ministrowi Cyfryzacji niezwłocznie po jej przyjęciu przez Zespół.
§  4. 
1. 
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zespołu.
2. 
Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1)
zwoływanie posiedzeń Zespołu i przewodniczenie obradom;
2)
ustalanie porządku posiedzenia;
3)
przedstawienie rekomendacji Zespołu;
4)
w razie potrzeby - informowanie Ministra Cyfryzacji o bieżącej działalności Zespołu.
§  5. 
1. 
Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie przy ul. Królewskiej 27 (stacjonarna forma posiedzenia) lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zdalna forma posiedzenia).
2. 
Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu.
3. 
Nie później niż w terminie 4 dni przed dniem posiedzenia, Przewodniczący Zespołu zawiadamia członków Zespołu o formie posiedzenia (stacjonarnej lub zdalnej), terminie posiedzenia i porządku obrad.
4. 
Przewodniczący może zaprosić do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli organów administracji rządowej oraz samorządowej, środowisk naukowych i gospodarczych, a także organizacji społecznych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.
5. 
Rekomendacja przyjmowana jest zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków Zespołu. Głosowanie może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub w drodze korespondencyjnej.
6. 
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.
§  6. 
Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji rynkowych, o których mowa w § 3 ust. 1, do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
§  7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).