Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚ.2013.28

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru partnerów 19 Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP19), 9 Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP9) oraz 39 sesji organów pomocniczych konwencji

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. Nr 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Zespół ds. wyboru partnerów 19 Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP19), 9 Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP9) oraz 39 sesji organów pomocniczych konwencji, zwany dalej "Zespołem".
§  2. W skład Zespołu wchodzą następujący członkowie:
1) Przewodniczący Zespołu - Paweł Potyra, zastępca dyrektora Biura Dyrektora Generalnego;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Karolina Kulicka, dyrektor Departamentu Informacji o Środowisku;
3) 1 Członek Zespołu - Dagmara Siwy, starszy specjalista w Departamencie Prawnym;
4) Członek Zespołu - Monika Budzińska-Krycka, główny specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego;
5) Członek Zespołu do spraw logistyki - Agnieszka Kozłowska-Korbicz, główny specjalista w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju.
§  3.
1. Do zadań Zespołu należy:
1) przygotowanie projektu zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie procedury wyboru partnerów 19 Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP19), 9 Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP9) oraz 39 sesji organów pomocniczych konwencji oraz zawierania umów partnerskich;
2) przygotowanie projektu wzoru umowy z potencjalnym partnerem;
3) prowadzenie działań mających na celu zainteresowanie potencjalnych partnerów;
4) analiza ofert zgłoszonych przez potencjalnych partnerów;
5) prowadzenie konsultacji lub negocjacji w trybie indywidualnym z przedstawicielami potencjalnych partnerów;
6) weryfikacja potencjalnych partnerów pod kątem spełniania przez nich wymagań określonych w zarządzeniu, o którym mowa w pkt 1;
7) przedstawianie rekomendacji Ministrowi Środowiska w sprawie zawarcia najkorzystniejszych umów partnerskich.
2. Zespół działa zgodnie z wytycznymi Sekretariatu UNFCCC dotyczącymi umów partnerskich z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na potrzeby organizacji 19 Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP19), 9 Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP9) oraz 39 sesji organów pomocniczych konwencji.
3. Wykonywanie przez Zespół zadań, o których mowa w ust. 1, monitorowane jest pod kątem przestrzegania przepisów antykorupcyjnych, Kodeksu Etyki Służby Cywilnej oraz zasad służby cywilnej przez doradcę etycznego w Ministerstwie Środowiska - Katarzynę Szynkarewicz, naczelnika Wydziału Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego w Biurze Kadr i Szkoleń.
4. Z Zespołem współpracuje komórka organizacyjna Ministerstwa Środowiska właściwa w sprawach zamówień publicznych.
§  4. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
§  5. Obecność członków Zespołu na posiedzeniach jest obowiązkowa.
§  6. Członkowie Zespołu oraz doradca etyczny, o którym mowa w § 3 ust. 3, wykonują obowiązki określone zarządzeniem w ramach stosunku pracy w Ministerstwie Środowiska.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej - gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 oraz Nr 284, poz. 1671).

1 § 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 23 z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.Urz.MŚ.13.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 maja 2013 r.