Dzienniki resortowe

B.I.LP.2018.12.176

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby centralnego systemu antywirusowego dla PGL LP

EI.0441.26.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , zwanego dalej Statutem - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego w art. 33 ust. 3 pkt 3 3  ustawy o lasach, mając na względzie, że postanowienie § 10 Statutu 4  stwarza możliwość powoływania przez Dyrektora Generalnego doraźnych zespołów doradczych dla określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określania zasad i trybu działania takich zespołów - postanawiam, co następuje:

§  1.  Powołuję zespół zadaniowy ds. przygotowania OPZ oraz projektu umowy ramowej, zwany dalej Zespołem, w składzie:
1. Przemysław Galas - Wydział Informatyki DGLP - przewodniczący
2. Michał Mrówczyński - RDLP Warszawa
3. Dariusz Wilczyński - RDLP Kraków
4. Krzysztof Kielar- RDLP Krosno
5. Piotr Smorąg - RDLP Szczecin, Nadleśnictwo Barlinek.
§  2.  Zakres prac Zespołu obejmuje:
1) przygotowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia na centralny system antywirusowy dla PGL LP,
2) przygotowanie projektu umowy ramowej na zakup licencji dla jednostek PGL LP.
§  3.  Członkowie Zespołu podporządkowani są organizacyjno-prawnie Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych.
§  4. 
1.  Zespół działa w formie spotkań roboczych.
2.  W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia członków Zespołu.
3.  Spotkania Zespołu zwoływane są na wniosek przewodniczącego Zespołu.
4.  Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, który przydziela członkom Zespołu zadania i rozlicza członków z ich realizacji.
5.  Przewodniczący może wnioskować do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o włączenie do prac Zespołu ekspertów spoza LP oraz pracowników jednostek organizacyjnych LP za zgodą kierowników tych jednostek.
6.  Prace Zespołu zakończą się w terminie do 31 marca 2019 r.
§  5.  Koszty funkcjonowania Zespołu obciążają Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.
§  6.  Kierownicy jednostek zatrudniających członków Zespołu zapewniają właściwą organizację pracy w celu umożliwienia realizacji zadań przez członków Zespołu.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach (tamże) stanowi, że Dyrektor Generalny w szczególności inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcie na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
4 § 10 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że "Dyrektor Generalny może powoływać inne, stałe lub doraźnie zespoły doradcze dla określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów.