Powołanie Zespołu ds. określenia zasad współpracy Lasów Państwowych z instytucjami finansowymi.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2010.8/9.80

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. określenia zasad współpracy Lasów Państwowych z instytucjami finansowymi

EP-3114-2/2010

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., oraz w związku z § 10 załącznika do Zarządzenia nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zarządzam, co następuje:

§  1.
Powołuję Zespół ds. określenia zasad współpracy z instytucjami finansowymi w zakresie finansowania i zarządzania aktywami finansowymi w składzie:

1. Marcin Polak - zastępca dyrektora RDLP w Krakowie - przewodniczący

2. Teofil Stępień - główny księgowy RDLP w Pile - członek

3. Iwona Geming - naczelnik Wydziału Księgowości i Finansów RDLP w Poznaniu - członek

4. Sławomir Dźwigalski - specjalista DGLP w Warszawie - członek

5. Sebastian Wiśniewski - starszy referent DGLP w Warszawie - sekretarz

6. Marcin Lenart - specjalista DGLP w Warszawie - członek

7. Krystyna Janasz-Jankowska - główna księgowa, Nadleśnictwo Manowo, RDLP w Szczecinku - członek

§  2.
Zadaniem Zespołu zadaniowego jest:

1. Analiza dotychczasowego stanu współpracy z bankami.

2. Opracowanie zasad współpracy z bankami obsługującymi jednostki gospodarcze Lasów Państwowych na podstawie dokonanych ocen.

3. Analiza ofert złożonych przez banki oraz pozostałe instytucje finansowe.

4. Przedstawienie rozwiązań w zakresie obsługi bankowej oraz lokowania aktywów finansowych.

§  3.
1.
Przewodniczący Zespołu odpowiada za organizację pracy Zespołu oraz terminową realizację zadań.
2.
Przewodniczący Zespołu może włączyć do prac Zespołu innych specjalistów zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych PGL Lasy Państwowe.
§  4.
Termin zakończenia prac Zespołu ustala się na dzień 30.09.2010 r.
§  5.
1.
Koszty przejazdów uczestników Zespołu na posiedzenia pokrywają jednostki macierzyste.
2.
Koszty organizacji spotkań Zespołu pokryje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.