Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MK.2020.26

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania cyberbezpieczeństwa sektora energii w związku z COVID-19

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695), zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół ds. monitorowania cyberbezpieczeństwa sektora energii w związku z COVID-19, zwany dalej "Zespołem", w celu:
1) wzmocnienia cyberbezpieczeństwa sektora energii;
2) zapewnienia wymiany informacji o stanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa w sektorze energia;
3) usprawnienia zarządzania ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa w sektorze energia.
2.  Zespół powołuje się na czas trwania, ogłoszonego w związku z COVID-19, stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego w rozumieniu art. 2 pkt 22 i 23 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), lub stanu nadzwyczajnego w rozumieniu art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z późn. zm.).
3.  Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Klimatu.
§  2.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) CISRT GOV - rozumie się przez to Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działający na poziomie krajowym, prowadzony przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
2) CISRT NASK - rozumie się przez to Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działający na poziomie krajowym, prowadzony przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy;
3) cyberbezpieczeństwie - rozumie się przez to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy;
4) incydencie - rozumie się przez to zdarzenie, które ma lub może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo;
5) komórce ds. obronnych - rozumie się przez to komórkę organizacyjną Ministerstwa właściwą do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;
6) Ministerstwie - rozumie się przez to Ministerstwo Klimatu;
7) Ministrze - rozumie się przez to Ministra Klimatu;
8) systemie informacyjnym - rozumie się przez to system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695), wraz z przetwarzanymi w nim danymi w postaci elektronicznej;
9) ustawie KSC - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560, z 2019 r. poz. 2020, 2248 oraz z 2020 r. poz. 695).
§  3. 
1.  Do składu Zespołu powołuje się:
1) Przewodniczącego - kierującego komórką ds. obronnych;
2) Zastępcę Przewodniczącego - pracownika komórki ds. obronnych wskazanego przez Przewodniczącego;
3) pracowników komórki ds. obronnych realizujących w imieniu Ministra zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa wynikające z ustawy KSC;
4) przedstawicieli operatorów usług kluczowych sektora energia.
2.  Operatorzy, o których mowa w ust. 1 pkt 4, pisemnie wyznaczają swoich przedstawicieli do udziału w pracach Zespołu, wyrażając tym samym zgodę na ich udział w pracach Zespołu.
3.  Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli:
1) CSIRT NASK;
2) CSIRT GOV.
4.  Każda z osób biorących udział w pracach Zespołu zobowiązana będzie do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności.
5.  Przedstawiciele podmiotów zaproszonych do udziału w pracach Zespołu, współdziałają w ramach Zespołu na zasadzie dobrowolności.
6.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący może wyznaczyć Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania obowiązków Przewodniczącego w jego imieniu także w innych przypadkach.
§  4. 
1.  Do zadań Zespołu należy:
1) wsparcie realizacji zadań Ministra, jako organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa sektora energii w rozumieniu art. 41 pkt 1 ustawy KSC, w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa i niezakłóconego świadczenia usług przez operatorów usług kluczowych sektora energii;
2) zarządzanie wymianą informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa, podatnościach i incydentach, pomiędzy operatorami usług kluczowych sektora energii;
3) tworzenie raportów oraz biuletynów w zakresie sytuacji cyberbezpieczeństwa sektora energii;
4) wsparcie Ministra w opracowaniu rekomendacji wydawanych w zakresie zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa sektora energii;
5) wsparcie operatorów usług kluczowych sektora energii w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom cyberbezpieczeństwa i zarządzania incydentami;
6) współpraca z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zgodnie z art. 4 ustawy KSC.
2.  Informacje przekazywane w ramach Zespołu mogą mieć status informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione lub informacji niejawnych określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).
§  5. 
1.  Spotkania Zespołu zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie oraz doraźnie w przypadku zaistnienia potrzeby.
2.  Spotkania Zespołu odbywają się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3.  Decyzje w ramach Zespołu podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych na spotkaniu Zespołu.
4.  Tryb pracy Zespołu oraz operacyjne sposoby wymiany informacji i realizacji celów określi Przewodniczący w formie regulaminu Zespołu.
5.  Ze spotkań Zespołu sporządza się sprawozdania.
6.  Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia komórka ds. obronnych.
§  6.  Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Klimatu kieruje działami administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).