Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2013.15

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczo - eksperckiego w zakresie diagnozy obszaru wychowania fizycznego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Zespół doradczo - ekspercki w zakresie diagnozy obszaru wychowania fizycznego, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
§  2.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Tomasz Frołowicz;
2) Sekretarz Zespołu - Dariusz Buza;
3) pozostali członkowie Zespołu:
a) Eligiusz Madejski,
b) Małgorzata Plichcińska,
c) Jerzy Pośpiech,
d) Lech Szargiej,
e) Barbara Woynarowska.
f) 2 Janusz Dobosz.
2. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
§  3. Zadaniami Zespołu są:
1) koordynacja prac związanych z diagnozą obszaru wychowania fizycznego w Polsce;
2) merytoryczne wsparcie Ministra Sportu i Turystyki w zakresie wiedzy eksperckiej dotyczącej rekomendacji dla działań koniecznych do podjęcia w celu zwiększenia efektywności działań realizowanych w procesie edukacji wychowania fizycznego;
3) przygotowanie raportu w zakresie stanu wychowania fizycznego oraz rekomendacji dla niezbędnych działań do realizacji.
§  4.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) kierowanie pracami Zespołu;
3) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
4) wyznaczanie osoby prowadzącej posiedzenia Zespołu, w przypadku swojej nieobecności;
5) wykonywanie innych działań wynikających z zakresu prac Zespołu.
3. Do obowiązków sekretarza należy w szczególności prowadzenie dokumentacji Zespołu i protokołowanie jego posiedzeń.
§  5.
1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu. W przypadku zdania odrębnego członek Zespołu przedstawia pisemne uzasadnienie swojego stanowiska.
3. Posiedzenia Zespołu są jawne.
§  6.
1. 3 Członkom Zespołu, z wyłączeniem osób będących pracownikami Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz osób, o których mowa w § 2 ust. 2, może przysługiwać wynagrodzenie na podstawie zawartych odrębnych umów cywilnoprawnych w przypadku przeprowadzenia badań i analiz z zakresu sportu.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).
3. Zwrot kosztów wskazanych w ust. 2 następuje na podstawie przedłożonych rachunków, faktur i biletów zatwierdzonych pod względem merytorycznym przez Dyrektora Departamentu Sportu dla Wszystkich. Nie podlegają zwrotowi koszty podróży samolotem.
4. Wydatki związane z działalnością Zespołu wskazane w ust. 2 pokrywane są z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Sportu dla Wszystkich.
5. 4 Wydatki związane z wynagrodzeniem członków Zespołu wskazane w ust. 1 pokrywane są z budżetu państwa w części pozostającej do dyspozycji Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej.
§  7. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej: kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).
2 § 2 ust. 1 pkt 3 lit. f) dodana przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 23 z dnia 24 lipca 2013 r. (Dz.Urz.MSiT.13.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lipca 2013 r.
3 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia nr 23 z dnia 24 lipca 2013 r. (Dz.Urz.MSiT.13.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lipca 2013 r.
4 § 6 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia nr 23 z dnia 24 lipca 2013 r. (Dz.Urz.MSiT.13.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lipca 2013 r.