Dz.Urz.MNiSW.2018.50

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie powołania zespołu doradczego - Rady Młodych Naukowców

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się zespół doradczy - Radę Młodych Naukowców, zwaną dalej "Radą".
§  2.  W skład Rady wchodzą:
1) Przewodniczący - Piotr Wojtulek;
2) Wiceprzewodniczący:
a) Diana Dajnowicz-Piesiecka,
b) Justyna Możejko-Ciesielska;
3) członkowie:
a) Wioletta Chajęcka-Wierzchowska,
b) Michał Gajda,
c) Sebastian Granica,
d) Mateusz Hołda,
e) Katarzyna Jarzembska,
f) Arkadiusz Jasiński,
g) Michał Kuź,
h) Aleksandra Markiewicz,
i) Ewelina Pabjańczyk-Wlazło,
j) Justyna Płotka-Wasylka,
k) Wojciech Sałabun,
l) Ewa Sell-Kubiak,
m) Paweł Tecmer,
n) Ignacy Zalewski,
o) Marcin Zwierżdżyński.
§  3.  Do zadań Rady należy:
1) identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców;
2) przygotowywanie propozycji rozwiązań wspierających rozwój kariery młodych naukowców;
3) podejmowanie działań na rzecz upowszechniania wśród młodych naukowców informacji o systemie finansowania szkolnictwa wyższego i nauki;
4) podejmowanie działań wspierających nawiązywanie i pogłębianie współpracy młodych naukowców z przedstawicielami gospodarki oraz podmiotami wdrażającymi innowacyjne rozwiązania w nauce lub gospodarce;
5) upowszechnianie w środowisku akademickim i naukowym postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych;
6) sporządzanie opinii w sprawach zleconych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej "Ministrem".
§  4. 
1.  Przewodniczący kieruje pracami Rady, a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Rady, ustala porządek obrad i prowadzi posiedzenia;
2) przydziela członkom Rady zadania;
3) zaprasza na posiedzenia Rady osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Rady;
4) wnioskuje do Ministra o zlecenie opracowania analiz lub opinii na potrzeby prac Rady.
2.  Przewodniczący może tworzyć zespoły robocze złożone z członków Rady, określając skład osobowy zespołu oraz zakres jego zadań.
3.  W przypadku nieobecności przewodniczącego, zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.
§  5. 
1.  Rada działa na posiedzeniach w obecności co najmniej 10 członków.
2.  Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia Rady wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
3.  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
§  6. 
1.  Rada przyjmuje ustalenia zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego, o którym mowa w § 4 ust. 3.
2.  Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu spraw w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie ustalenia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu Rady.
§  7. 
1.  Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący albo wiceprzewodniczący, o którym mowa w § 4 ust. 3. Opinie przyjęte przez Radę stanowią załącznik do protokołu.
2.  Protokoły, o których mowa w ust. 1, są udostępniane na stronie internetowej Rady.
§  8.  Obsługę Rady zapewnia Biuro Ministra.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).