Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2013.14

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 25 lutego 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego - Komisji do spraw rekrutacji uczestników trzeciej edycji projektu "Programy stażowo - szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników" realizowanego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się na okres od dnia 25 lutego 2013 r. do dnia 22 marca 2013 r. Zespół doradczy - Komisję do spraw rekrutacji uczestników trzeciej edycji projektu "Programy stażowo - szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników" realizowanego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwany dalej "Komisją".
§  2. 1 W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący - prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłowska;
2) Zastępca Przewodniczącego - dr hab. Jacek Guliński;
3) członkowie:
a) Magdalena Diering,
b) Jerzy Domżał,
c) Krzysztof Dyczkowski,
d) Konrad Frontczak,
e) Dariusz Janusek,
f) Andrzej Kurkiewicz,
g) Łukasz Kutrzeba,
h) Daria Lewandowska,
i) Kacper Nowicki,
j) Tomasz Perkowski,
k) Radosław Ratajczak,
l) Grzegorz Robak,
m) Katarzyna Sobótka,
n) Piotr Sulikowski,
o) Piotr Szymański,
p) Mateusz Śmietana,
q) Agata Wacławik-Wejman,
r) Katarzyna Walczyk,
s) Jakub Wojnarowski,
t) Ewelina Zabost.
§  3. Do zadań Komisji należy:
1) ocena wniosków aplikacyjnych kandydatów na uczestników trzeciej edycji projektu "Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników", zwanych dalej "kandydatami";
2) przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami;
3) dokonanie oceny każdego z kandydatów na kartach oceny merytorycznej, na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.
§  4.
1. Komisja wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji i ustala projekty porządków obrad.
4. Ostateczne oceny kandydatów przyjmowane przez Komisję są ustalane na podstawie ocen przyznanych przez poszczególnych członków Komisji. Każdy członek Komisji ocenia każdego kandydata według harmonogramu na dane posiedzenie. Ostateczna ocena kandydata jest ustalana jako średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez poszczególnych członków Komisji.
5. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący.
§  5. Obsługę Komisji zapewnia Departament Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

1 § 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 6 marca 2013 r. (Dz.Urz.MNiSW.13.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 marca 2013 r.