Powołanie Zespołu doradczego - Kapituły konkursowej do spraw oceny zgłoszeń do konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wydawcy miesięcznika Elle pt. "Dziewczyny Przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie" - III edycja.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2012.29

Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 2 kwietnia 2012 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego - Kapituły konkursowej do spraw oceny zgłoszeń do konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wydawcy miesięcznika Elle pt. "Dziewczyny Przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie" - III edycja

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się na okres od dnia 2 kwietnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. Zespół doradczy - Kapitułę konkursową do spraw oceny zgłoszeń do konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wydawcy miesięcznika Elle pt. "Dziewczyny Przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie" - III edycja, zwany dalej "Kapitułą".
§  2.
1. 1
W skład Kapituły wchodzą:

1) Baranowska Urszula;

2) Dobrzyń Agnieszka;

3) Grela Karol Lesław;

4) Kula Magdalena;

5) Libudzisz Zdzisława Kazimiera;

6) Mirowska - Guzel Dagmara;

7) Mizera Jarosław;

8) Nowakowski Andrzej;

9) Rutkowska Joanna;

10) Stukonis Monika;

11) Turkiewicz Marianna.

2.
Na pierwszym posiedzeniu członkowie Kapituły wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
§  3.
Do zadań Kapituły należy:
1)
proponowanie ewentualnych zmian do regulaminu konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wydawcy miesięcznika Elle pt. "Dziewczyny Przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej - Curie" - III edycja, zwanego dalej "konkursem";
2)
ocena zgłoszeń do konkursu;
3)
wyłonienie laureatki albo laureatek konkursu;
4)
wyłonienie nie więcej niż dziesięciu uczestniczek konkursu, którym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pokryje koszty wyjazdu i uczestnictwa w zagranicznej konferencji naukowej na terenie Europy.
§  4.
Kapituła dokonuje oceny zgłoszeń do konkursu z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1)
oryginalności pracy;
2)
nowatorskiego podejścia do zagadnienia;
3)
zakresu przeprowadzonego postępowania badawczego i przyjętej metodologii;
4)
możliwości praktycznego wykorzystania wyników badań.
§  5.
1.
Kapituła podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Kapituły.
2.
Jeżeli w wyniku głosowania liczba głosów "za" jest równa liczbie głosów "przeciw", decyduje głos Przewodniczącego.
§  6.
Kapituła może zasięgać opinii ekspertów zewnętrznych.
§  7.
Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.
§  8.
Obsługę Kapituły zapewnia Departament Instrumentów Polityki Naukowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

1 § 2 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz.Urz.MNiSW.12.32) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 kwietnia 2012 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 9 maja 2012 r. (Dz.Urz.MNiSW.12.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 maja 2012 r.