Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.30

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół doradczy do spraw zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwanego dalej "Ministrem".
§  2.  Do zadań Zespołu należy identyfikacja problemów dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz opracowywanie propozycji rozwiązań zidentyfikowanych problemów, w tym propozycji zmian przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w zakresie dotyczącym w szczególności:
1) zapewnienia funkcjonowania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w warunkach krytycznych;
2) gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi;
3) bezpieczeństwa dostaw wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
4) sposobu określania taryf i warunków rozliczeń opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
5) zakresu zadań organu regulacyjnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwanym dalej "Ministerstwem", właściwy do spraw zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
2) sekretarz Zespołu - przedstawiciel Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie wskazany przez Przewodniczącego Zespołu;
3) członkowie Zespołu:
a) 2 przedstawicieli Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie,
b) 1 przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie,
c) 1 przedstawiciel Biura Obrony i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie.
2.  Dyrektorzy komórek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 pkt 3 wyznaczają na piśmie przedstawicieli wchodzących w skład Zespołu.
3.  Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do realizacji zadań Zespołu.
4.  W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz na potrzeby prac Zespołu.
§  4. 
1.  Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy, w szczególności:
1) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
2) wyznaczanie miejsca, terminu i porządku obrad kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków składanych przez osoby wchodzące w skład Zespołu.
2.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu posiedzeniom Zespołu przewodniczy sekretarz Zespołu.
§  5. 
1.  Sekretarz Zespołu powiadamia członków Zespołu o wyznaczonym przez Przewodniczącego Zespołu miejscu, terminie i porządku obrad posiedzenia Zespołu, co najmniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
2.  Członek Zespołu, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu informuje o tym sekretarza Zespołu i, co najmniej na 2 dni przed planowanym posiedzeniem Zespołu, wyznacza na piśmie swojego zastępcę.
§  6. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.
2.  Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb.
§  7. 
1.  Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
2.  Zespół może również rozstrzygać poszczególne sprawy w trybie korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wyniki rozstrzygnięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, Przewodniczący Zespołu przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu, i są one włączane do protokołu z tego posiedzenia Zespołu.
3.  Z przebiegu każdego posiedzenia Zespołu sekretarz Zespołu sporządza protokół obejmujący w szczególności:
1) zaprezentowane stanowiska i opinie osób wchodzących w skład Zespołu;
2) decyzje i rozstrzygnięcia podjęte przez Zespół.
4.  Sekretarz Zespołu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia posiedzenia Zespołu, przekazuje osobom wchodzących w skład Zespołu projekt protokołu z posiedzenia tego Zespołu, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
5.  Przewodniczący Zespołu lub członek Zespołu mogą wnieść uwagi do projektu protokołu z posiedzenia Zespołu, w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania.
6.  Brak uwag w terminie, o którym mowa w ust. 5, stanowi o uzgodnieniu projektu protokołu z posiedzenia Zespołu.
7.  Uzgodniony protokół z posiedzenia Zespołu podpisuje Przewodniczący Zespołu.
§  8. 
1.  Przewodniczący Zespołu przekazuje Ministrowi roczny raport z prac Zespołu, w terminie do dnia 1 lutego roku następującego po roku, za który jest sporządzany raport.
2.  Przewodniczący Zespołu informuje Ministra o decyzjach i rozstrzygnięciach podjętych przez Zespół lub bieżących pracach prowadzonych przez Zespół.
3.  Przewodniczący Zespołu na najbliższym posiedzeniu przedstawia osobom wchodzącym w skład Zespołu stanowisko Ministra w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu.
§  9. 
1.  Osobom wchodzącym w skład Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach prowadzonych przez Zespół.
2.  Osobom wchodzącym w skład Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 3, nie przysługuje zwrot kosztów delegacji służbowej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w związku z udziałem w posiedzeniu Zespołu.
§  10.  Zespół może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb i harmonogram pracy Zespołu.
§  11.  Obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Zespołu zapewnia Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie.
§  12. 
1.  Przewodniczący Zespołu zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
2.  Raport z prac Zespołu sporządzany za 2018 r. obejmuje okres od dnia pierwszego posiedzenia Zespołu do dnia 31 grudnia 2018 r.
§  13.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).