Powołanie Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Diamentowy Grant" oraz programu pod nazwą "Iuventus Plus".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2019.33

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 września 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Diamentowy Grant" oraz programu pod nazwą "Iuventus Plus"

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276 i 447) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się, na okres od dnia 20 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., Zespół doradczy do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Diamentowy Grant" oraz programu pod nazwą "Iuventus Plus", zwany dalej "zespołem".
§  2. 
W skład zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - Piotr Pruszczyk;
2)
wiceprzewodniczący - Wojciech Macyk;
3) 2
 członkowie:
a)
Dariusz Buraczewski,
b)
Małgorzata Cebrat,
c)
Małgorzata Darewicz,
d)
Rafał Drozdowski,
e)
Magdalena Dudek,
f)
Wojciech Fendler,
g)
Piotr Głowacki,
h)
Sabina Grabowska,
i)
Małgorzata Gut,
j)
Leszek Kalinowski,
k)
Adam Kobayashi,
l)
Marta Koblowska,
m)
Mariusz Korkosz,
n)
Hanna Kóčka-Krenz,
o)
Mariusz Krawiec,
p)
Franciszek Krok,
q)
Marta Leśniakowska,
r)
Małgorzata Lewandowska,
s)
Justyna Łapińska,
t)
Anna Młynarska-Sobaczewska,
u)
Izabela Nowak,
v)
Przemysław Perlikowski,
w)
Katarzyna Pernal,
x)
Paweł Pieniążek,
y)
Elżbieta Pyza,
z)
Joanna Rutkowska,
za)
Paweł Rutkowski,
zb)
Maria Sozańska,
zc)
Ewelina Szczepanek-Parulska,
zd)
Leszek Olgierd Zasztowt.
§  3. 
Do zadań zespołu należy:
1)
ocena wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach programu "Diamentowy Grant" oraz przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej "ministrem", listy rankingowej wniosków wraz z propozycją dotyczącą przyznania albo odmowy przyznania tych środków;
2)
ocena raportów rocznych i końcowych z wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach programu "Diamentowy Grant" oraz programu pod nazwą "Iuventus Plus", zwanych dalej "programami";
3)
opiniowanie wniosków o zmianę umowy o realizację projektu, na którego realizację przyznano środki finansowe w ramach programu.
§  4. 
1. 
Przewodniczący kieruje pracami zespołu, a w szczególności:
1)
zwołuje posiedzenia zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;
2)
przydziela zadania wiceprzewodniczącemu oraz członkom zespołu;
3)
zaprasza na posiedzenia zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza oraz doświadczenie mogą być przydatne w pracach zespołu.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wiceprzewodniczący. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może wyznaczyć członka zespołu do prowadzenia posiedzenia w jego zastępstwie.
§  5. 
1. 
Zespół działa na posiedzeniach.
1a.  3
 Posiedzenia zespołu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1)
transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2)
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą uczestnikom posiedzenia wypowiadanie się w jego toku.
2.  4
 Zawiadomienie o terminie, formie i miejscu posiedzenia zespołu wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
3. 
W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
4. 
Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie ustalenia przewodniczący przedstawia uczestnikom posiedzenia na najbliższym posiedzeniu zespołu.
§  6. 
1. 
Ustalenia zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów.
2. 
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - wiceprzewodniczącego albo członka zespołu wyznaczonego do prowadzenia posiedzenia zgodnie z § 4 ust. 2.
3. 
Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść ustaleń zespołu.
4. 
Protokół podpisuje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu, którego dotyczy protokół - wiceprzewodniczący albo członek zespołu wyznaczony do prowadzenia posiedzenia zgodnie z § 4 ust. 2.
§  7. 
1. 
Przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz członkowie zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań zespołu.
2. 
Przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz członkowie zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu spraw w przypadku gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:
1)
uczestniczyli w opracowywaniu ocenianego projektu, wniosku lub raportu;
2)
sprawa dotyczy zatrudniających ich podmiotów;
3)
sprawa dotyczy podmiotów, w których jest zatrudniona osoba pozostająca z nimi w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia albo w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.
3. 
Przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz członkowie zespołu przed pierwszym posiedzeniem zespołu składają ministrowi oświadczenie, w którym zobowiązują się do:
1)
bezstronnego działania w interesie publicznym;
2)
niewykorzystywania i nieudostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań zespołu.
§  8.  5
 Obsługę zespołu zapewnia Departament Programów Naukowych i Inwestycji.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).
2 § 2 pkt 3:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 6 maja 2020 r. (Dz.Urz.MNiSW.2020.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 maja 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 3 września 2021 r. (Dz.Urz.MEiN.2021.104) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 września 2021 r.

3 § 5 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia z dnia 3 września 2021 r. (Dz.Urz.MEiN.2021.104) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 września 2021 r.
4 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia z dnia 3 września 2021 r. (Dz.Urz.MEiN.2021.104) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 września 2021 r.
5 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 3 września 2021 r. (Dz.Urz.MEiN.2021.104) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 września 2021 r.