Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2019.68

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw inicjatywy Unii Europejskiej "Uniwersytety Europejskie"

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się, na okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., Zespół doradczy do spraw inicjatywy Unii Europejskiej "Uniwersytety Europejskie", zwany dalej "zespołem".
§  2.  W skład zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Anna Budzanowska;
2) zastępca przewodniczącego - Andrzej Kurkiewicz;
3) członkowie:
a) Tomasz Branka,
b) Barbara Curyło,
c) Maciej Duszczyk,
d) Stanisław Kistryn,
e) Piotr Stepnowski.
§  3.  Do zadań zespołu należy:
1) monitorowanie realizacji inicjatywy Unii Europejskiej "Uniwersytety Europejskie", zwanej dalej "inicjatywą", przez polskie uczelnie uczestniczące w inicjatywie;
2) opracowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki propozycji działań promocyjnych w zakresie inicjatywy;
3) opracowywanie rekomendacji dotyczących wsparcia procesu realizacji inicjatywy w Polsce.
§  4. 
1.  Przewodniczący kieruje pracami zespołu, a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;
2) przydziela zadania członkom zespołu;
3) zaprasza na posiedzenia zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach zespołu.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje zastępca przewodniczącego.
§  5. 
1.  Zespół działa na posiedzeniach.
2.  Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia zespołu wraz z projektem porządku obrad uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 5 dni przed terminem posiedzenia.
3.  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
4.  Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie ustalenia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu zespołu.
§  6. 
1.  Ustalenia zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów.
2.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - zastępcy przewodniczącego.
3.  Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść ustaleń zespołu.
4.  Projekt protokołu jest udostępniany zastępcy przewodniczącego oraz członkom zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.
5.  Protokół podpisuje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu, którego dotyczy protokół - zastępca przewodniczącego.
§  7. 
1.  Przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz członkowie zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań zespołu.
2.  Przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz członkowie zespołu przed pierwszym posiedzeniem zespołu składają ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oświadczenie, w którym zobowiązują się do:
1) bezstronnego działania w interesie publicznym;
2) niewykorzystywania i nieudostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań zespołu.
§  8.  Obsługę zespołu zapewnia Departament Innowacji i Rozwoju.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1530).