Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2019.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 1 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się, na okres od dnia 4 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., Zespół doradczy do spraw infrastruktury badawczej, zwany dalej "zespołem".
§  2.  W skład zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Krzysztof Wilde;
2) członkowie:
a) Marta Aleksandrowicz-Trzcińska,
b) Jolanta Bąk-Badowska,
c) Paweł Czarnul,
d) Andrzej Gamian,
e) Ireneusz Grabowski,
f) Adam Grochowalski,
g) Dorota Ławecka,
h) Leszek Kalinowski,
i) Jacek Kitowski,
j) Aleksandra Kolano-Burian,
k) Rafał Kruszyński,
l) Krzysztof Marasek,
m) Jarosław Matwiejuk,
n) Jerzy Merkisz,
o) Tomasz Moszura,
p) Dariusz Ozimina,
q) Jarosław Rutkowski,
r) Rafał Ruzik,
s) Iwona Skoczko,
t) Piotr Skórka,
u) Krzysztof Smółka,
v) Bartłomiej Szafran,
w) Marian Szczerek,
x) Tomasz Szubrycht,
y) Krzysztof Walczak,
z) Maciej Wnuk,
za) Michał Wójtowicz,
zb) Roman Wyrzykowski.
§  3.  Do zadań zespołu należy:
1) ocena wniosków o przyznanie środków finansowych na:
a) inwestycje związane z działalnością naukową,
b) utrzymanie aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju oraz specjalnej infrastruktury informatycznej, mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa;
2) 2  (uchylony);
3) ocena:
a) wniosków dotyczących zmiany zakresu merytorycznego inwestycji związanych z działalnością naukową,
b) przebiegu realizacji kolejnych etapów inwestycji budowlanych związanych z działalnością naukową i wykorzystania ich efektów rzeczowych,
c) wniosków dotyczących wstrzymania realizacji inwestycji związanych z działalnością naukową,
d) wniosków dotyczących zmiany zakresu rzeczowego inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87),
e) wniosków o zmianę harmonogramu realizacji restrukturyzacji złożonego wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na finansowanie kosztów restrukturyzacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
f) wniosków dotyczących zmiany w zakresie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych oraz specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
g) wniosków dotyczących zmiany zakresu rzeczowego zadania finansowanego z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej oraz raportu końcowego i rozliczenia finansowego środków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej,
h) 3  (uchylona),
i) funkcjonowania istniejącej infrastruktury oraz stopnia przygotowania planowanej infrastruktury, w ramach przeglądu Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej - od roku 2020;
4) ocena raportów z wykorzystania środków finansowych przyznanych na podstawie:
a) 4  art. 365 pkt 4 lit. b i pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
b) art. 18 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
§  4. 
1.  Przewodniczący kieruje pracami zespołu, a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;
2) przydziela zadania członkom zespołu;
3) zaprasza na posiedzenia zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach zespołu.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek zespołu.
§  5. 
1.  Zespół działa na posiedzeniach.
2.  Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia zespołu wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przez terminem posiedzenia.
3.  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
4.  Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie rozstrzygnięcia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu zespołu.
§  6. 
1.  W szczególnych przypadkach przewodniczący może wyrazić zgodę na udział członka zespołu w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.  Członek zespołu zamierzający wziąć udział w posiedzeniu w sposób przewidziany w ust. 1, informuje o tym przewodniczącego przed posiedzeniem.
3.  Środki komunikacji elektronicznej, o której mowa w ust. 1, powinny zapewniać:
1) transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą członkowi zespołu przebywającemu w miejscu innym niż miejsce posiedzenia wypowiadanie się w toku obrad.
§  7.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  8. 
1.  Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, w tym informację o członkach zespołu biorących udział w posiedzeniu w sposób określony w § 6 ust. 1, przyjęty porządek obrad oraz treść rozstrzygnięć zespołu.
2.  Projekt protokołu jest udostępniany członkom zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.
3.  Protokół podpisuje przewodniczący albo członek zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  9. 
1.  Przewodniczący i członkowie zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań zespołu.
2.  Przewodniczący i członkowie zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw, w przypadku gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:
1) uczestniczyli w opracowywaniu ocenianego wniosku lub raportu;
2) sprawa dotyczy zatrudniających ich podmiotów;
3) sprawa dotyczy podmiotów, w których jest zatrudniona osoba pozostająca z nimi w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia albo w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.
3.  Przewodniczący i członkowie zespołu przed pierwszym posiedzeniem zespołu składają ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oświadczenie, w którym zobowiązują się:
1) działać bezstronnie w interesie publicznym;
2) nie wykorzystywać i nie udostępniać osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań zespołu.
§  10.  Obsługę zespołu zapewnia Departament Nauki.
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).
2 § 3 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MNiSW.2019.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lutego 2019 r.
3 § 3 pkt 3 lit. h uchylona przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MNiSW.2019.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lutego 2019 r.
4 § 3 pkt 4 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MNiSW.2019.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lutego 2019 r.