Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2020.20

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół doradczy do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwany dalej "zespołem".
§  2. 
1.  W skład zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Maciej Żylicz;
2) członkowie:
a) Aneta Afelt,
b) Krystyna Bieńkowska-Szewczyk,
c) Janusz Bujnicki,
d) Jerzy Duszyński,
e) Piotr Fiedor,
f) Jakub Gołąb,
g) Paweł Grieb,
h) Małgorzata Kęsik-Brodecka,
i) Jacek Klawe,
j) Radosław Owczuk,
k) Miłosz Parczewski,
l) Krzysztof Pyrć,
m) Marek Sanak,
n) Tomasz Smiatacz,
o) Anna Szerling.
2.  W pracach zespołu mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.
§  3.  Do zadań zespołu należy w szczególności:
1) przygotowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej "ministrem", informacji o sytuacji epidemicznej wywołanej zachorowaniami na COVID-19 i rekomendacji w tym zakresie;
2) przygotowywanie i przedstawianie ministrowi informacji o badaniach naukowych związanych z epidemią wywołaną zachorowaniami na COVID-19;
3) analizowanie potrzeb związanych ze wspieraniem prowadzonych w Polsce badań naukowych dotyczących wirusa SARS-CoV-2 oraz przedstawianie ministrowi rekomendacji w tym zakresie.
§  4. 
1.  Przewodniczący kieruje pracami zespołu, w szczególności:
1) zwołuje i prowadzi posiedzenia zespołu;
2) przydziela zadania członkom zespołu;
3) zaprasza na posiedzenia osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach zespołu.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek zespołu.
§  5. 
1.  Zespół działa na posiedzeniach.
2.  Posiedzenia zespołu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3.  Ustalenia zespołu są podejmowane w drodze uzgodnienia stanowisk.
§  6. 
1.  Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść ustaleń zespołu.
2.  Projekt protokołu jest udostępniany członkom zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.
3.  Protokół podpisuje przewodniczący albo członek zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  7.  Obsługę zespołu zapewnia Biuro Programów i Przedsięwzięć Ministra.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2255).