Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2020.22

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się, na okres od dnia 28 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., Zespół doradczy do spraw cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach, zwany dalej "zespołem".
§  2.  W skład zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Andrzej Kurkiewicz;
2) członkowie:
a) Katarzyna Górak-Sosnowska,
b) Anna Machnikowska,
c) Aleksandra Matukin-Szumlińska,
d) Janina Mincer-Daszkiewicz,
e) Marek Pawełczyk,
f) Marzena Rosadzińska,
g) Ewa Wiśniewska.
§  3.  Do zadań zespołu należy:
1) opracowanie standardów w zakresie rozwiązań teleinformatycznych mających zastosowanie w procesie cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach uwzględniających wymogi określone w przepisach dotyczących informatyzacji;
2) analizowanie projektów aktów prawnych mających znaczenie dla cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach oraz przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki rekomendacji w tym zakresie.
§  4. 
1.  Przewodniczący kieruje pracami zespołu, w szczególności:
1) zwołuje i prowadzi posiedzenia zespołu;
2) przydziela zadania członkom zespołu;
3) zaprasza na posiedzenia zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach zespołu.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek zespołu.
§  5. 
1.  Zespół działa na posiedzeniach.
2.  Posiedzenia zespołu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3.  Środki komunikacji elektronicznej powinny zapewniać:
1) transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą członkom zespołu wypowiadanie się w toku obrad.
§  6. 
1.  Ustalenia zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów.
2.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  7. 
1.  Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść ustaleń zespołu.
2.  Protokół podpisuje przewodniczący albo członek zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  8.  Obsługę zespołu zapewnia Departament Innowacji i Rozwoju.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 724).