Powołanie Zespołu doradczego do spraw cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2020.22

Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się, na okres od dnia 28 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., Zespół doradczy do spraw cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach, zwany dalej "zespołem".
§  2. 
W skład zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - Andrzej Kurkiewicz;
2)
członkowie:
a)
Katarzyna Górak-Sosnowska,
b)
Anna Machnikowska,
c)
Aleksandra Matukin-Szumlińska,
d)
Janina Mincer-Daszkiewicz,
e)
Marek Pawełczyk,
f)
Marzena Rosadzińska,
g)
Ewa Wiśniewska.
§  3. 
Do zadań zespołu należy:
1)
opracowanie standardów w zakresie rozwiązań teleinformatycznych mających zastosowanie w procesie cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach uwzględniających wymogi określone w przepisach dotyczących informatyzacji;
2)
analizowanie projektów aktów prawnych mających znaczenie dla cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach oraz przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki rekomendacji w tym zakresie.
§  4. 
1. 
Przewodniczący kieruje pracami zespołu, w szczególności:
1)
zwołuje i prowadzi posiedzenia zespołu;
2)
przydziela zadania członkom zespołu;
3)
zaprasza na posiedzenia zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach zespołu.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek zespołu.
§  5. 
1. 
Zespół działa na posiedzeniach.
2. 
Posiedzenia zespołu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. 
Środki komunikacji elektronicznej powinny zapewniać:
1)
transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2)
dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą członkom zespołu wypowiadanie się w toku obrad.
§  6. 
1. 
Ustalenia zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów.
2. 
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  7. 
1. 
Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść ustaleń zespołu.
2. 
Protokół podpisuje przewodniczący albo członek zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  8. 
Obsługę zespołu zapewnia Departament Innowacji i Rozwoju.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 724).