Dz.Urz.MNiSW.2019.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się, na okres od dnia 15 stycznia 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r., Zespół doradczy do oceny wniosków w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych", zwany dalej "zespołem".
§  2.  W skład zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Grzegorz Przebinda;
2) wiceprzewodniczący:
a) Magdalena Król,
b) Rafał Wojciechowski;
3) członkowie:
a) Michał Arabski,
b) Wiesław Banyś,
c) Antoni Bartoszek,
d) Tomasz Bąkowski,
e) Krzysztof Bielawski,
f) Ilona Biernacka-Ligięza,
g) Renata Bizek-Tatara,
h) Tomasz Bocheński,
i) Sławomir Boncel,
j) Wojciech Bonenberg,
k) Kamila Budrowska,
l) Iwona Chrzanowska,
m) Wojciech Chudziak,
n) Jan Cieciuch,
o) Marek Cierach,
p) Małgorzata Dajnowicz,
q) Magdalena Danielewiczowa,
r) Janusz Datta,
s) Andrzej Derdziuk,
t) Józef Dobosz,
u) Henryk Domański,
v) Stanisław Drozdowski,
w) Marek Droździk,
x) Artur Duchaczek,
y) Andrzej Dziadzio,
z) Stanisław Fel,
za) Wojciech Fendler,
zb) Karol Fijałkowski,
zc) Mirosław Filiciak,
zd) Jarosław Fugiel,
ze) Zbigniew Gaciong,
zf) Tomasz Gackowski,
zg) Ryszard Gerlach,
zh) Michał Głowacki,
zi) Joanna Golińska-Pilarek,
zj) Marzena Górecka,
zk) Maciej Górecki,
zl) Mirosław Graczyk,
zm) Piotr Gruba,
zn) Joanna Haberko,
zo) Sławomir Hausman,
zp) Agnieszka Hess,
zq) Jerzy Hoła,
zr) Piotr Izak,
zs) Andrzej Jarmoluk,
zt) Krzysztof Jarosz,
zu) Piotr Jasiński,
zv) Piotr Juszkiewicz,
zw) Andrzej Juszczyk,
zx) Janina Kabatc,
zy) Ryszard Kasperowicz,
zz) Ryszard Kleszcz,
zza) Marek Klonowski,
zzb) Zbigniew Kmieć,
zzc) Roman Kochnowski,
zzd) Jerzy Kosiński,
zze) Małgorzata Kossowska,
zzf) Aurelia Kotkiewicz,
zzg) Łukasz Kowalik,
zzh) Krystyna Krawiec-Złotkowska,
zzi) Barbara Kryk,
zzj) Wojciech Kryszewski,
zzk) Michał Kuciej,
zzl) Tomasz Kuczur,
zzm) Roman Lechowski,
zzn) Krystyna Leszczyńska,
zzo) Piotr Ładyżyński,
zzp) Adam Łajtar,
zzq) Maria Łanczont,
zzr) Ewa Maj,
zzs) Andrzej Makowski,
zzt) Piotr Małkowski,
zzu) Ewa Marciniak,
zzv) Józef Marecki,
zzw) Maciej Marszałek,
zzx) Maciej Maryl,
zzy) Radosław Marzęcki,
zzz) Jarosław Matwiejuk,
zzza) Lidia Michalska-Bracha,
zzzb) Piotr Muchowski,
zzzc) Radosław Pawelec,
zzzd) Tadeusz Peryt,
zzze) Joanna Piechowiak-Lamparska,
zzzf) Krzysztof Pietrowicz,
zzzg) Ewa Piętka,
zzzh) Agnieszka Pollo,
zzzi) Agata Popławska,
zzzj) Leszek Porębski,
zzzk) Michał Praszałowicz,
zzzl) Lucyna Rotter,
zzzm) Tomasz Rozkrut,
zzzn) Andrzej Rusin,
zzzo) Janusz Ryczkowski,
zzzp) Elżbieta Dagny Ryńska,
zzzq) Teodozja Rzeuska,
zzzr) Marek Sarna,
zzzs) Paweł Sobczyk,
zzzt) Bogdan Sojkin,
zzzu) Marek Sokołowski,
zzzv) Sławomir Sowiński,
zzzw) Wojciech Stanek,
zzzx) Katarzyna Starowicz-Bubak,
zzzy) Elżbieta Stephan,
zzzz) Łukasz Stettner,
zzzza) Michał Strzelecki,
zzzzb) Barbara Surma,
zzzzc) Lech Wojciech Szajdak,
zzzzd) Krzysztof Szczucki,
zzzze) Anna Szelągowska,
zzzzf) Lucyna Szot,
zzzzg) Agnieszka Szudarek,
zzzzh) Tomasz Szwaczkowski,
zzzzi) Tomasz Śliwiński,
zzzzj) Lucjan Świto,
zzzzk) Jarosław Teska,
zzzzl) Ewa Tomaszewska,
zzzzm) Lech Trzcionkowski,
zzzzn) Beata Walęciuk-Dejneka,
zzzzo) Michał Wawrzonek,
zzzzp) Aleksander Welfe,
zzzzq) Jerzy Wilkin,
zzzzr) Ryszard Winiarczyk,
zzzzs) Przemysław Wiszewski,
zzzzt) Andrzej Wit,
zzzzu) Michał Wojciechowski,
zzzzv) Leszek Wroński,
zzzzw) Jadwiga Wyszkowska,
zzzzx) Paweł Zajas,
zzzzy) Andrzej Zieliński,
zzzzz) Mariusz Zięba,
zzzzza) Mariusz Ziółkowski,
zzzzzb) Marek Żyromski,
zzzzzc) Przemysław Żywiczyński.
§  3.  Do zadań zespołu należy:
1) ocena formalna wniosków złożonych w ramach pierwszego programu "Wsparcie dla czasopism naukowych", zwanego dalej "programem";
2) ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach programu, polegająca na przypisaniu wartości punktowych poszczególnym szczegółowym kryteriom przyznawania pomocy;
3) przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej "ministrem", wyników oceny merytorycznej wniosków, odrębnie dla każdej dziedziny nauki, dla której był ogłoszony konkurs, wraz z propozycją przyznania albo odmowy przyznania pomocy;
4) przedstawienie ministrowi szczegółowego uzasadnienia w przypadku propozycji przyznania pomocy w kwocie niższej niż wnioskowana albo odmowy przyznania pomocy.
§  4. 
1.  Przewodniczący kieruje pracami zespołu, a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;
2) przydziela zadania członkom zespołu;
3) zaprasza na posiedzenia zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach zespołu.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego, zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.
§  5. 
1.  Zespół działa na posiedzeniach.
2.  Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia zespołu wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przez terminem posiedzenia.
3.  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
4.  Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie rozstrzygnięcia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu zespołu.
§  6. 
1.  W szczególnych przypadkach przewodniczący może wyrazić zgodę na udział członka zespołu w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.  Członek zespołu zamierzający wziąć udział w posiedzeniu w sposób przewidziany w ust. 1, informuje o tym przewodniczącego przed posiedzeniem.
3.  Środki komunikacji elektronicznej, o której mowa w ust. 1, powinny zapewniać:
1) transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą członkowi zespołu przebywającemu w miejscu innym niż miejsce posiedzenia wypowiadanie się w toku obrad.
§  7. 
1.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
2.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3.  Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść rozstrzygnięć zespołu.
4.  Protokół podpisuje przewodniczący albo wiceprzewodniczący, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  8. 
1.  Przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz członkowie zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań zespołu.
2.  Przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz członkowie zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw, w przypadku gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:
1) uczestniczyli w opracowywaniu ocenianego projektu lub wniosku;
2) sprawa dotyczy zatrudniających ich podmiotów;
3) sprawa dotyczy podmiotów, w których jest zatrudniona osoba pozostająca z nimi w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia albo w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.
3.  Przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz członkowie zespołu przed pierwszym posiedzeniem zespołu składają ministrowi oświadczenie, w którym zobowiązują się:
1) działać bezstronnie w interesie publicznym;
2) nie wykorzystywać i nie udostępniać osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań zespołu.
§  9.  Obsługę zespołu zapewnia Departament Nauki.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).